داد خواست مربوط به دعاوی خانوادگی

داد خواست مربوط به دعاوی خانوادگی

برگ دادخواست به دادگاه نخستین
شهرستان محل اقامت شغل سن نام پدر  نام خانوادگی نام
خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی

(کد پستی حتما قید شود)

مشخصات طرفین
بخش
دهستان
خواهان
خوانده
یزد . بلوار طالقانی وکیل ۹۲روز احمد رضایی علیرضا وکیل یا نماینده

قانونی

صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه به مبلغ…… ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته

و بهای آن

۱-         فتوکپی مصدق قرارداد اجاره ۲- فتوکپی مصدق اظهارنامه شماره….. دلائل و منضمات

دادخواست

با سلام، احتراماً به استحضار می رساند:

۱- اینجانب مالک یکباب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ….. واقع در بخش…. شهرستان….. می باشم که آن را به موجب قراردادمورخه ….. به خوانده محترم اجاره داده ام.

۲-         خوانده از بدو تصرف و شروع قرارداد تا به حال اجاره بها را نپرداخته است و با مراجعات مکرر نیز به خوانده از پرداخت مال الاجاره مطابق قرارداد استنکاف می نماید.

لهذا مستنداً به ماده ۴۹۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……

۳-         در امور مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ….. ریال بابت اجور معوقه با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

محل امضاء مهر

اثر انگشت

 

 در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح

دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد

چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود

 

توجه(۱)
توجه(۲)

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه نخستین
شهرستان محل اقامت شغل سن نام پدر  نام خانوادگی نام
خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی

(کد پستی حتما قید شود)

مشخصات طرفین
بخش
دهستان
خواهان
خوانده
یزد . بلوار طالقانی وکیل ۱ماه احمد رضایی علیرضا وکیل یا نماینده

قانونی

صدور حکم بر اجازه ی ازدواج به دلیل خودداری پدر از اجازه ی مزبور بدون دلیل شرعی و قانونی به شرح ذیل تعیین خواسته

و بهای آن

۱-         فتوکپی مصدق شناسنامه ۲- فتوکپی توافقنامه اینجانبه و همسر آینده در شروط دوازده گانه و مهریه دلائل و منضمات

دادخواست

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……

با سلام و دعای خیر– احتراماً به استحضار عالی می رساند:

اینجانبه …… فرزند …… دارای دانشنامه ی لیسانس…… با داشتن ۲۳سال سن قصد دارم با آقای…… فرزند….. متولد…… دارای مذهب……. ودارای شغل ….. که در خانواده ای مذهبی متولد گردیده و پایبند به مسائل شرعی و مذهبی می باشد ازدواج نمایم.

۲-         با کمال تاسف پدر اینجانب (خوانده) بدون دلیل شرعی و قانونی با ازدواج اینجانب با نامبرده مخالفت می نماید و از دادن اذن جهت ازدواج امتناع می ورزد.

۳-         خوانده شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح را پذیرفته و تعهد به پرداخت تعداد ….. سکه بهار آزادی به عنوان مهریه نموده است.

۴-         علیهذا با تقدیم این دادخواست ، با عنایت به مراتب فوق مستنداً به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی صدور حکم بر اجازه با خوانده مورد استدعاست

محل امضاء مهر

اثر انگشت

 

 در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح

دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد

چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود

 

توجه(۱)
توجه(۲)

 

 

برگ دادخواست به دادگاه نخستین
شهرستان محل اقامت شغل سن نام پدر  نام خانوادگی نام
خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی

(کد پستی حتما قید شود)

مشخصات طرفین
بخش
دهستان
خواهان
خوانده
یزد . بلوار طالقانی وکیل ۱ماه احمد رضایی علیرضا وکیل یا نماینده

قانونی

صدور حکم بر اجازه ی ازدواج تعیین خواسته

و بهای آن

فتوکپی شناسنامه دلائل و منضمات

دادخواست

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……

با سلام – احتراماً تصدیع می دهد:

اینجانبه…… فرزند ….. دارای شناسنامه شماره …… متولد سال ….. می باشم نظر به اینکه به سن قانونی و بلوغ رسیده ام و قصد ازدواج با جوانی را دارم که کارمند بانک بوده و شناخت کاملی از وی دارم نظر به اینکه پدر بنا به دلایل نامعلوم با ازدواج اینجانبه با خوانده مخالفت می کند مستنداً به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی صدور حکم بر اجازه ازدواج را دارم.

محل امضاء مهر

اثر انگشت

 

 در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح

دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد

چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود

 

توجه(۱)
توجه(۲)

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه نخستین
شهرستان محل اقامت شغل سن نام پدر  نام خانوادگی نام
خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی

(کد پستی حتما قید شود)

مشخصات طرفین
بخش
دهستان
خواهان
خوانده
یزد . بلوار طالقانی وکیل ۱ماه احمد رضایی علیرضا وکیل یا نماینده

قانونی

صدور حکم بر اثبات رابطه ی زوجیت فی ما بین اینجانبه و خوانده به شرح ذیل تعیین خواسته

و بهای آن

۱-         فتوکپی مصدق استشهادیه ۲- استماع شهادت شهود ۳- تحقیق محلی دلائل و منضمات

دادخواست

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……

با سلام – احتراماً به استحضار عالی می رساند:

۱-         اینجانبه به تاریخ….. با تعیین مهریه…… به عقد ازدواج دائم خوانده محترم درآمدم.

۲-         مدت چند روز با خوانده به شهرهای مختلف کشور به مسافرت رفته ام لیکن حالیه خوانده محترم منکر وجود رابطه زوجیت فی مابین می باشد.

۳-         لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده ۱ قانون راجع به انکار زوجیت  مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ثبوت واقعه ی ازدواج دائم فی مابین اینجانبه و خوانده مورد استدعاست.

محل امضاء مهر

اثر انگشت

 

 در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح

دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد

چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود

 

توجه(۱)
توجه(۲)

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه نخستین
شهرستان محل اقامت شغل سن نام پدر  نام خانوادگی نام
خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی

(کد پستی حتما قید شود)

مشخصات طرفین
بخش
دهستان
خواهان
خوانده
یزد . بلوار طالقانی وکیل ۱ماه احمد رضایی علیرضا وکیل یا نماینده

قانونی

صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت به مبلغ….. ریال به نرخ روز بابت مهریه با احتساب کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته

و بهای آن

۱-         فتوکپی سند نکاحیه ۲- وکالتنامه دلائل و منضمات

دادخواست

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……

با سلام– احتراماً تصدیع می دهد؛ موکله اینجانب به تاریخ…. به موجب سند نکاحیه شماره….. با تعیین مهریه ….. ریال به عقد رسمی و دائمی زوجیت خوانده محترم درآمده است حالیه با گذشت چند سال از وقوع عقد با مراجعات مکرر موکل به خوانده از پرداخت مهریه امتناع می ورزد.

لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به نرخ روز با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد تقاضاست.

محل امضاء مهر

اثر انگشت

 

 در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح

دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد

چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود

 

توجه(۱)
توجه(۲)

 

 

برگ دادخواست به دادگاه نخستین
شهرستان محل اقامت شغل سن نام پدر  نام خانوادگی نام
خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی

(کد پستی حتما قید شود)

مشخصات طرفین
بخش
دهستان
خواهان
خوانده
یزد . بلوار طالقانی وکیل ۱ماه احمد رضایی علیرضا وکیل یا نماینده

قانونی

صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت به مبلغ…… ریال بابت مهریه با احتساب نرخ روز و با احتساب کلیه خسارات قانونی ۲- صدور قرار تامین خواسته تعیین خواسته

و بهای آن

۱-         فتوکپی مصدق سند نکاحیه دلائل و منضمات

دادخواست

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……

با سلام و دعای خیر– احتراماً به استحضار عالی می رساند؛ اینجانب به موجب سند نکاحیه شماره….. به تاریخ…. با تعیین مهریه….. ریال به عقد دائم زوجیت خوانده محترم درآمدم حالیه به لحاظ مشکلات معیشتی نیاز به اخذ مهریه ام دارم که متاسفانه خوانده محترم از پرداخت آن امتناع می ورزد.

لذا با تقدیم این دادخواست بدواً با استناد به ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تامین خواسته از اموال و دارایی خوانده محترم و در ماهیت مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون مذکور و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به نرخ روز با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد تقاضاست.

محل امضاء مهر

اثر انگشت

 

 در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح

دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد

چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود

 

توجه(۱)
توجه(۲)

 

 

برگ دادخواست به دادگاه نخستین
شهرستان محل اقامت شغل سن نام پدر  نام خانوادگی نام
خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی

(کد پستی حتما قید شود)

مشخصات طرفین
بخش
دهستان
خواهان
خوانده
یزد . بلوار طالقانی وکیل ۱ماه احمد رضایی علیرضا وکیل یا نماینده

قانونی

صدور حکم بر اعسار از پرداخت ….. ریال موضوع دادنامه شماره …. مورخ…. شعبه …… دادگاه عمومی….. تعیین خواسته

و بهای آن

۱-         فتوکپی مصدق دادنامه شماره….. دادگاه عمومی ۲- فتوکپی مصدق استشهادیه ۳- استماع شهادت شهود ۴- تحقیق محلی دلائل و منضمات

دادخواست

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……

با سلام – احتراماً به استحضار عالی می رساند: اینجانب به موجب دادنامه شماره….. مورخ…… موضوع کلاسه پرونده…. شعبه….. دادگاه خانواده….. محکوم به پرداخت مبلغ…… ریال بابت مهریه له خوانده محترم گردیده ام ، نظر به اینکه اینجانب فاقد هرگونه اموال و دارایی اعم از منقول و غیرمنقول می باشم توانایی پرداخت محکوم به را ندارم.

لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به  ماده ۱ قانون اعسار و قواعد فقهی «لاحرج فی الدین» و «نفی عسر و حرج» صدور حکم بر اعسار از پرداخت مهریه مورد تقاضاست.

محل امضاء مهر

اثر انگشت

 

 در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح

دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد

چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود

 

توجه(۱)
توجه(۲)

 

 

برگ دادخواست به دادگاه نخستین
شهرستان محل اقامت شغل سن نام پدر  نام خانوادگی نام
خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی

(کد پستی حتما قید شود)

مشخصات طرفین
بخش
دهستان
خواهان
خوانده
یزد . بلوار طالقانی وکیل ۱ماه احمد رضایی علیرضا وکیل یا نماینده

قانونی

صدور حکم تمکین تعیین خواسته

و بهای آن

۱-         فتوکپی مصدق سند ازدواج ۲- فتوکپی مصدق استشهادیه ۳- استماع شهادت شهود دلائل و منضمات

دادخواست

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……

با سلام و دعای خیر– احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب به تاریخ….. به موجب سند نکاحیه شماره …. با خوانده محترمه ازدواج نمودم حالیه مدت یک هفته است که خوانده بدون عذر موجه و اخذ اجازه از اینجانب زندگی مشترک را ترک نموده است.

لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی صدور حکم بر الزام خوانده بر تمکین مورد تقاضاست

محل امضاء مهر

اثر انگشت

 

 در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح

دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد

چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود

 

توجه(۱)
توجه(۲)

 

 

برگ دادخواست به دادگاه نخستین
شهرستان محل اقامت شغل سن نام پدر  نام خانوادگی نام
خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی

(کد پستی حتما قید شود)

مشخصات طرفین
بخش
دهستان
خواهان
خوانده
یزد . بلوار طالقانی وکیل ۱ماه احمد رضایی علیرضا وکیل یا نماینده

قانونی

الزام خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ ….. لغایت زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات قانونی فعلاً با توجه به اینکه میزان خواسته مشخص نیست با استناد به بند ۱۴ ماده ۳ قانون  وصول برخی از درآمدهای دولت ۲۰۰۰ریال تمبر الصاق می گردد. تعیین خواسته

و بهای آن

۱-         فتوکپی مصدق سند نکاحیه ۲- فتوکپی  مصدق اظهارنامه شماره…..۳- فتوکپی مصدق استشهادیه ۴- استماع شهادت شهود ۵- ارجاع امر به کارشناس دلائل و منضمات

دادخواست

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……

با سلام و دعای خیر– احتراماً تصدیع می دهد؛ اینجانبه به موجب سند نکاحیه شماره….. دفتر ازدواج شماره……. شهرستان…… همسر شرعی و دائمی خوانده محترم می باشم که نامبرده مدت ….. ماه است اینجانب را از منزل بیرون کرده و هیچگونه نفقه ای به اینجانب نپرداخته است و با ارسال اظهارنامه شماره….. نیز هیچگونه توجهی نکرده است.

لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد ۱۱۰۷،۱۱۰۶ و ۱۱۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ ….. لغایت زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

محل امضاء مهر

اثر انگشت

 

 در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح

دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد

چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود

 

توجه(۱)
توجه(۲)

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.