دانلودگزارش کارآموزی در رشته برق قدرت

دانلودگزارش کارآموزی در رشته برق قدرت


دانلودگزارش کارآموزی در رشته برق قدرت دانلودگزارش کارآموزی در رشته برق قدرت          عایق بندی ترانسفورماتور ۱  انواع عایق ها ۲ مشخصات اساسی دی الکتریک ها ۴  ترانسفورماتورهای خشک ۵  ترانسفورماتورهای غوطه ور در روغن ۷   روغن در ترانسفورماتورهای عایق بندی شده با عایق های مایع ۱۰ کلاس روغن ۱۲  خواص شیمیایی روغن ۱۲  هیدروکربن ها ۱۳  روغن های پارافینی ۱۳ روغن های نفتالین ۱۴ پیر شدن روغن ۱۵  معیارهای ارزیابی روغن ۱۷  آسکارل در ترانسفورماتورهای عایق بندی شده با مایع ۲۲  آشنایی با آسکارل ۲۳  خطرات آسکارل ۲۴  نکات ایمنی برای استفاده از روغن آسکارل ۲۴  گاز SF6 در ترانسفورماتورهای عایق بندی شده به وسیله گاز ۲۶ آشنایی با گاز SF6 27 گاز SF6 به عنوان پرکننده تانک ترانسفورماتور ۲۸  خواص فیزیکی SF6 28 خواص شیمیایی گاز SF6 29 خواص الکتریکی گاز SF6 29  استقامت دی الکتریک ۲۹   استقامت مکانیکی ۳۰ قسمتهای اصلی ترانسفورماتور گازی ۳۰  رزین ها به عنوان ماده پر کننده تانک ترانسفورماتور خواص فیزیکی …

فنی و مهندسی

برق

Tagged on:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.