دانلود تحقیق آزمایشگاه‎های آزمون و کالیبراسیونی

دانلود تحقیق آزمایشگاه‎های آزمون و کالیبراسیونی


نام فایل: آزمایشگاه‎های آزمون و کالیبراسیونی  فرمت ورد قابل ویرایش شامل: ۷۹ صفحه پیشگفتار مقدمه ۱- هدف و دامنه کاربرد ۲- مراجع الزامی ۳- اصطلاحات و تعاریف ۴- الزامات مدیریتی ۴-۱ سازماندهی ۴-۲ سیستم کیفیت ۴-۳ کنترل مد ارک ۴-۴- بازنگری درخواست‎ها، پیشنهادها و قراردادها ۴-۵ واگذاری آزمون و کالیبراسیون به پیمانکار فرعی  4-6 خرید خدمات و ملزومات ۴-۷ ارائه خدمت به مشتری ۴-۸ شکایات ۴-۹ کنترل کار نامنطبق آزمون و/یا کالیبراسیون ۴-۱۰ اقدام اصلاحی عنوان ۴-۱۱ اقدام پیشگیرانه ۴-۱۲ کنترل سوابق ۴-۱۳ ممیزی‎های داخلی ۴-۱۴ بازنگری‎های مدیریت ۵- الزامات فنی ۵-۱ کلیات ۵-۲ کارکنان ۵-۳ جایگاه و شرایط محیطی ۵-۴ روش‎های آزمون و کالیبراسیون و صحه‎گذاری روش‎ها ۵-۵ تجهیزات ۵-۶ قابلیت ردیابی اندازه‎گیری ۵-۷ نمونه‎برداری ۵-۸ جابجایی اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون ۵-۹ تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون ۵-۱۰ گزارش‎دهی نتایج پیوست الف (جهت اطلاع): جدول الف‎-1، ارجاعات متقابل به استانداردهای ایران‎-ایزو ۹۰۰۱: سال ۱۳۷۴ و ایر …


نام فایل: آزمایشگاه‎های آزمون و کالیبراسیونی  فرمت ورد قابل ویرایش شامل: ۷۹ صفحه پیشگفتار مقدمه ۱- هدف و دامنه کاربرد ۲- مراجع الزامی ۳- اصطلاحات و تعاریف ۴- الزامات مدیریتی ۴-۱ سازماندهی ۴-۲ سیستم کیفیت ۴-۳ کنترل مد ارک ۴-۴- بازنگری درخواست‎ها، پیشنهادها و قراردادها ۴-۵ واگذاری آزمون و کالیبراسیون به پیمانکار فرعی  4-6 خرید خدمات و ملزومات ۴-۷ ارائه خدمت به مشتری ۴-۸ شکایات ۴-۹ کنترل کار نامنطبق آزمون و/یا کالیبراسیون ۴-۱۰ اقدام اصلاحی عنوان ۴-۱۱ اقدام پیشگیرانه ۴-۱۲ کنترل سوابق ۴-۱۳ ممیزی‎های داخلی ۴-۱۴ بازنگری‎های مدیریت ۵- الزامات فنی ۵-۱ کلیات ۵-۲ کارکنان ۵-۳ جایگاه و شرایط محیطی ۵-۴ روش‎های آزمون و کالیبراسیون و صحه‎گذاری روش‎ها ۵-۵ تجهیزات ۵-۶ قابلیت ردیابی اندازه‎گیری ۵-۷ نمونه‎برداری ۵-۸ جابجایی اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون ۵-۹ تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون ۵-۱۰ گزارش‎دهی نتایج پیوست الف (جهت اطلاع): جدول الف‎-1، ارجاعات متقابل به استانداردهای ایران‎-ایزو ۹۰۰۱: سال ۱۳۷۴ و ایر …


نام فایل: آزمایشگاه‎های آزمون و کالیبراسیونی  فرمت ورد قابل ویرایش شامل: ۷۹ صفحه پیشگفتار مقدمه ۱- هدف و دامنه کاربرد ۲- مراجع الزامی ۳- اصطلاحات و تعاریف ۴- الزامات مدیریتی ۴-۱ سازماندهی ۴-۲ سیستم کیفیت ۴-۳ کنترل مد ارک ۴-۴- بازنگری درخواست‎ها، پیشنهادها و قراردادها ۴-۵ واگذاری آزمون و کالیبراسیون به پیمانکار فرعی  4-6 خرید خدمات و ملزومات ۴-۷ ارائه خدمت به مشتری ۴-۸ شکایات ۴-۹ کنترل کار نامنطبق آزمون و/یا کالیبراسیون ۴-۱۰ اقدام اصلاحی عنوان ۴-۱۱ اقدام پیشگیرانه ۴-۱۲ کنترل سوابق ۴-۱۳ ممیزی‎های داخلی ۴-۱۴ بازنگری‎های مدیریت ۵- الزامات فنی ۵-۱ کلیات ۵-۲ کارکنان ۵-۳ جایگاه و شرایط محیطی ۵-۴ روش‎های آزمون و کالیبراسیون و صحه‎گذاری روش‎ها ۵-۵ تجهیزات ۵-۶ قابلیت ردیابی اندازه‎گیری ۵-۷ نمونه‎برداری ۵-۸ جابجایی اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون ۵-۹ تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون ۵-۱۰ گزارش‎دهی نتایج پیوست الف (جهت اطلاع): جدول الف‎-1، ارجاعات متقابل به استانداردهای ایران‎-ایزو ۹۰۰۱: سال ۱۳۷۴ و ایر …

علوم انسانی

دانلود تحقیق آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیونی , تحقیق آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیونی , آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیونی ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.