دانلود تحقیق در موردپانکراتیت

دانلود تحقیق در موردپانکراتیت

دانلود تحقیق در موردپانکراتیت

دانلود تحقیق در موردپانکراتیت

<br><br><br><br>کوله سیستیت ( التهاب صفرا )<br>حاد <br>مزمن <br>علت التهاب کیسه صفرا در بیشتر از ۹۰% بیماران سنگ کیسه صفرا می باشد. در کوله سیستیت کالکولوسیCalculous Cholecystitis  مجرای خروجی کیسه صفرا توسط سنگ صفرا بسته شده و تجمع صفرا در کیسه صفرا سبب ادم و کاهش خونرسانی کیسه صفرا شده و ممکن است گانگرن کیسه صفرا و پاره شدن آن اتفاق بیافتد. <br>شیوع سنگ صفراوی در زنان ۴ برابر مردان است.<br><br>علائم کوله سیستیت حاد :<br>درد، تندرنس…

دانلود تحقیق در موردپانکراتیت

دانلود تحقیق در موردپانکراتیت

<br><br><br><br>کوله سیستیت ( التهاب صفرا )<br>حاد <br>مزمن <br>علت التهاب کیسه صفرا در بیشتر از ۹۰% بیماران سنگ کیسه صفرا می باشد. در کوله سیستیت کالکولوسیCalculous Cholecystitis  مجرای خروجی کیسه صفرا توسط سنگ صفرا بسته شده و تجمع صفرا در کیسه صفرا سبب ادم و کاهش خونرسانی کیسه صفرا شده و ممکن است گانگرن کیسه صفرا و پاره شدن آن اتفاق بیافتد. <br>شیوع سنگ صفراوی در زنان ۴ برابر مردان است.<br><br>علائم کوله سیستیت حاد :<br>درد، تندرنس…

دانلود تحقیق در موردپانکراتیت

دانلود تحقیق در موردپانکراتیت

<br><br><br><br>کوله سیستیت ( التهاب صفرا )<br>حاد <br>مزمن <br>علت التهاب کیسه صفرا در بیشتر از ۹۰% بیماران سنگ کیسه صفرا می باشد. در کوله سیستیت کالکولوسیCalculous Cholecystitis  مجرای خروجی کیسه صفرا توسط سنگ صفرا بسته شده و تجمع صفرا در کیسه صفرا سبب ادم و کاهش خونرسانی کیسه صفرا شده و ممکن است گانگرن کیسه صفرا و پاره شدن آن اتفاق بیافتد. <br>شیوع سنگ صفراوی در زنان ۴ برابر مردان است.<br><br>علائم کوله سیستیت حاد :<br>درد، تندرنس…

کشاورزی و منابع طبیعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.