دانلود خلاصه کتاب میکروبیولوژی جاوتز

دانلود خلاصه کتاب میکروبیولوژی جاوتز

دانلود خلاصه کتاب میکروبیولوژی جاوتز فرمت پی دی اف تایپ شده با کیفیت مناسب تعداد صفحات:۶۴   بخشی از فایل:  روبرت کخ کارهایی روی بیماریهای سیاه زیم ، سل، وبا و عفونتهای دیگر ا نجام داده است.اصول کخ عبارتند ا ز :-۱ در هر مورد از بیماری ، میکرو ا ر گانیسمها باید وجود داشته باشند.-۲ میکرو ار گانیسم را باید به صورت کشت یالص جدا نمود .-۳ تلقیح میکروب جدا شده جانور حساس آ زمایشگاهی باید همان بیماری را با علایم مشخصه اش به وجود آورد.-۴ میکرو ار گانیسم را باید از جانور آ زمایشگاهی دوباره به حا لت یالص جدا نمود .-۵ پادتن های مربوط به عامل بیماریزا باید در سرم یون بیمار وجود داشته باشند .-۱ بیمار،پس از بهبودیی،بایدنسبت به همان میکروب ایمنی داشته باشد.-۶ بیمار درحین بیماری یا پس از بهبودی ،باید نسبت به همان میکروب یا فراورده های آن حساسیت داشته باشد. …

دانلود خلاصه کتاب میکروبیولوژی جاوتز فرمت پی دی اف تایپ شده با کیفیت مناسب تعداد صفحات:۶۴   بخشی از فایل:  روبرت کخ کارهایی روی بیماریهای سیاه زیم ، سل، وبا و عفونتهای دیگر ا نجام داده است.اصول کخ عبارتند ا ز :-۱ در هر مورد از بیماری ، میکرو ا ر گانیسمها باید وجود داشته باشند.-۲ میکرو ار گانیسم را باید به صورت کشت یالص جدا نمود .-۳ تلقیح میکروب جدا شده جانور حساس آ زمایشگاهی باید همان بیماری را با علایم مشخصه اش به وجود آورد.-۴ میکرو ار گانیسم را باید از جانور آ زمایشگاهی دوباره به حا لت یالص جدا نمود .-۵ پادتن های مربوط به عامل بیماریزا باید در سرم یون بیمار وجود داشته باشند .-۱ بیمار،پس از بهبودیی،بایدنسبت به همان میکروب ایمنی داشته باشد.-۶ بیمار درحین بیماری یا پس از بهبودی ،باید نسبت به همان میکروب یا فراورده های آن حساسیت داشته باشد. …

دانلود خلاصه کتاب میکروبیولوژی جاوتز فرمت پی دی اف تایپ شده با کیفیت مناسب تعداد صفحات:۶۴   بخشی از فایل:  روبرت کخ کارهایی روی بیماریهای سیاه زیم ، سل، وبا و عفونتهای دیگر ا نجام داده است.اصول کخ عبارتند ا ز :-۱ در هر مورد از بیماری ، میکرو ا ر گانیسمها باید وجود داشته باشند.-۲ میکرو ار گانیسم را باید به صورت کشت یالص جدا نمود .-۳ تلقیح میکروب جدا شده جانور حساس آ زمایشگاهی باید همان بیماری را با علایم مشخصه اش به وجود آورد.-۴ میکرو ار گانیسم را باید از جانور آ زمایشگاهی دوباره به حا لت یالص جدا نمود .-۵ پادتن های مربوط به عامل بیماریزا باید در سرم یون بیمار وجود داشته باشند .-۱ بیمار،پس از بهبودیی،بایدنسبت به همان میکروب ایمنی داشته باشد.-۶ بیمار درحین بیماری یا پس از بهبودی ،باید نسبت به همان میکروب یا فراورده های آن حساسیت داشته باشد. …

علوم پزشکی

دانلود خلاصه کتاب میکروبیولوژی جاوتز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.