دانلود دستورالعمل ثبت دما ورطوبت

دانلود دستورالعمل ثبت دما ورطوبت

دانلود دستورالعمل ثبت دما ورطوبت فرمتword 2صفحه هدف هدف از تهیه این دستورالعمل ثبت دما و رطوبت کلیه سالن های تولید و انبار نگهداری مواد اولیه و محصول نهایی می باشد. محدوده: این دستور العمل در کلیه سالن های تولید  انبا و آزمایشگاه شرکت روزبه شکلات کاربرد دارد.    مسئولیت ها: تکنسین کنترل کیفیت و کارشناس آزمایشگاه موظف اندکلیه مفاد این دستورالعمل را رعایت و اجرا نمایند. شرح فعالیتها در سالن های تولید:                                                                                  …

دانلود دستورالعمل ثبت دما ورطوبت فرمتword 2صفحه هدف هدف از تهیه این دستورالعمل ثبت دما و رطوبت کلیه سالن های تولید و انبار نگهداری مواد اولیه و محصول نهایی می باشد. محدوده: این دستور العمل در کلیه سالن های تولید  انبا و آزمایشگاه شرکت روزبه شکلات کاربرد دارد.    مسئولیت ها: تکنسین کنترل کیفیت و کارشناس آزمایشگاه موظف اندکلیه مفاد این دستورالعمل را رعایت و اجرا نمایند. شرح فعالیتها در سالن های تولید:                                                                                  …

دانلود دستورالعمل ثبت دما ورطوبت فرمتword 2صفحه هدف هدف از تهیه این دستورالعمل ثبت دما و رطوبت کلیه سالن های تولید و انبار نگهداری مواد اولیه و محصول نهایی می باشد. محدوده: این دستور العمل در کلیه سالن های تولید  انبا و آزمایشگاه شرکت روزبه شکلات کاربرد دارد.    مسئولیت ها: تکنسین کنترل کیفیت و کارشناس آزمایشگاه موظف اندکلیه مفاد این دستورالعمل را رعایت و اجرا نمایند. شرح فعالیتها در سالن های تولید:                                                                                  …

فنی و مهندسی

دستورالعمل ثبت دما ورطوبت , دستورالعمل دما ورطوبت , دستورالعمل ثبت دما

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.