دانلود رایگان آموزش نرم آفزار لیزرل

دانلود رایگان آموزش نرم آفزار لیزرل

مدل یابی معادلات ساختاری (Structural equation modeling: SEM) یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط “مدل خطی کلی” (General linear model) یا GLM است. SEM به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به صورت هم زمان مورد آزمون قرار دهد. این فایل بخش اول آموزش لیزرل می باشد. …

علوم انسانی

آموزش لیزرل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.