دانلود رایگان بررسی تاریخ شهرستان کاشمر

دانلود رایگان بررسی تاریخ شهرستان کاشمر


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، کاشمر بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : واژه شناسیبه نظر میرسد که در میان شهر های خراسان ، این ترشیز است که بیش از هر شهر دیگری دچار تطور و تنوع و تغییر نام شده است. در مطاوی متون بازمانده از صاحبان دواوین و تواریخ و مسالک و ممالک ، تقریباً هر کسی آن را به نامی و به صورتی از بسیار نامهایش نوشته است. کشمر  ،  کشمیر  ، بست  ، بشت  ، بشت العرب  ، پشت نیشابور ، ترشیز  ، ترتسز  ، ترشیش  ، ترشش   ، ترشاش  ، ترسیس ، طرثیث ، طریثیث  ، طریشت  ، سلطان آباد  ، ملاحضه می فرمایید که بالغ بر بیست و پنج صورت ، کلمه هایی به دست آمده است اما با یک جمع بندی می توان کل این صورتها را در چهار واژه کاشمر ، ترشیز ، بست ، و سلطان آباد خلاصه کرد. بدین گونه واژه کشمر که می تواند به معنی آغوش مادر  گرفته شود با گذشتن از شکلهای کیشمر و کشمیر و کشمار سرانجام به صورت کاشمر در آمده و در همین صورت باقی مانده است.رجوع تاریخاسپیتمان زردشت پیغمبر ایرانی و فرزند پور و شسب و دغدویه در دوره ای از تاریخ می زیس …

علوم انسانی

کاشمر, تحقیق در مورد کاشمر, دانلود تحقیق کاشمر, دانلود رایگان تحقیق کاشمر, پروژه کاشمر, مقاله کاشمر, مقاله در مورد کاشمر, پروژه در مورد کاشمر, ?

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.