دانلود رایگان تحقیق آب گرم چشمه ترش قزوین

دانلود رایگان تحقیق آب گرم چشمه ترش قزوین


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، آب گرم چشمه ترش قزوین بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : منطقه آب ترش در بین راه قزوین به لوشان و در ۶۰ کیلومتری باخترشهرستان قزوین و در زون ساختاری البرز غربی قرار دارد. بیشترین بیرون زدگی این ناحیه از سنگ‌های آتشفشانی و آذرآواری های وابسته متعلق به سنوزئیک پیشین (ائوسن – الیگوسن) تشکیل شده و رسوبات آبرفتی پلیوکوارترنردر دره‌های بین ارتفاعات و نیز دشت کوهین مشاهده می‌گردند اگرچه آنلز و همکاران (۱۹۷۵) در چهارگوش قزوین – رشت، توالی فوران‌های آتشفشانی را به ۳ مرحله توف‌های آندزیتی و اسیدی پس از ائوسن، گدازه‌های بازیک به سن الیگوسن و گدازه‌های آندزیتی شیشه‌ای به سن الیگوسن تقسیم نموده‌اند ولی در منطقه مورد مطالعه بیرون زدگی‌های فورانی آتشفشانی فاز ۳ آنچنان وسیع است که به صورت پوشش فازهای قدیمی تر از نظر پنهان نموده است منطقه آتشفشانی آب ترش  با دارا بودن رخنمونهایی از روانه های تراکی آندزیتی و نهشته های آذرآواری ریزشی به سن پالئوژن دچاردگرسانی به نسبت شدید گرمابی شده است. وجود شکستگی های …

علوم انسانی

آب گرم ترش قزوین, تحقیق در مورد آب گرم ترش قزوین, دانلود تحقیق آب گرم ترش قزوین, دانلود رایگان تحقیق آب گرم ترش قزوین, پروژه آب گرم ترش قزوین, م?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.