دانلود رایگان تحقیق جنبش مشروطه ایران

دانلود رایگان تحقیق جنبش مشروطه ایران


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان جنبش مشروطه ایران، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. تأسیس دارالفنون و آشنایی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید. نوشته‌های روشنفکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و سرداراسعدبختیاری و میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال الدین اسدآبادی و دیگران زمینه‌های مشروطه خواهی را فراهم آورد. سخنرانیهای سیدجمال واعظ و ملک المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می‌کرد. نشریاتی مانند حبل المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر می‌شدند نیز در گسترش آزادی خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال الدین دانسته بود، کوشش بیشتر در روند مشروطه خواهی را سبب شد …

علوم انسانی

جنبش مشروطه ایران, تحقیق در مورد جنبش مشروطه ایران, دانلود تحقیق جنبش مشروطه ایران, دانلود رایگان تحقیق جنبش مشروطه ایران, پروژه جنبش مشروطه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.