دانلود رایگان تعیین دوره های هیدرولوژیکی حوزه آبخیز کوشک آباد خراسان رضوی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود رایگان تعیین دوره های هیدرولوژیکی حوزه آبخیز کوشک آباد خراسان رضوی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تعیین دوره های هیدرولوژیکی حوزه آبخیز کوشک آباد خراسان رضوی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :  چکیده: یکی از مسائل مهم در طراحی سازه¬های آبی، معیارهای هیدرولوژیکی می¬باشد لذا توجه به دوره¬های هیدرولوژیکی حوزه¬ها، امری ضروری به نظر می¬رسد. تحقیق حاضر به تعیین دوره¬های هیدرولوژیکی موجود در حوزه آبخیز کوشک¬آباد خراسان رضوی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، پرداخته است. بدین منظور پس از جمع¬آوری داده¬های ماهانه بارش، دما و دبی اوج لحظه¬ای ایستگاههای موجود در منطقه مورد مطالعه، اقدام به انتخاب پایه زمانی مشترک آماری، و کنترل کیفیت و همگنی آمارهای موجود برای هر ماه از سال بطور جداگانه از روش منحنی جرم مضاعف گردید. آنگاه پس از بازسازی و تکمیل آمار ایستگاههای ناقص به روش همبستگی و نسبت نرمال، مقادیر متوسط بارندگی و دمای حوزه مورد مطالعه به روش ترسیم خطوط همباران و همدما در نرم¬افزار Arcviewبرای ماههای مختلف سال محاسبه گردید. از تنها ایستگاه هیدرومتری حوزه مورد …

علوم انسانی

دوره های هیدرولوژیکی, تحقیق در مورد دوره های هیدرولوژیکی, دانلود تحقیق دوره های هیدرولوژیکی, دانلود رایگان تحقیق دوره های هیدرولوژیکی, پروژ?

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.