دانلود رایگان دانلود جزوه آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود رایگان دانلود جزوه آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود جزوه آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود جزوه آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود جزوه آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی
§ §آمار توصیفی § §
جدول‌های آماری § §
نمودارهای آماری § §
معیارهای مرکزی § §
معیارهای پراکندگی § §
منحنی‌های فراوانی 
 
معمولا دو نوع متغیر در آمار مورد نظر هستند:
‗ متغیرهای گروهی، نظیر رنگ، نژاد، شغل و گروه خونی که شامل چند گروه یا طبقه می‌باشند.
‗متغیرهای عددی که ممکن است نتیجه شمارش باشد، مانند تعداد احشام هر خانوار در یک روستا،‌تعداد…

سایر رشته های فنی مهندسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.