دانلود رایگان دانلود خلاصه کتاب سازمان و مدیریت اقتداری

دانلود رایگان دانلود خلاصه کتاب سازمان و مدیریت اقتداری

دانلود خلاصه کتاب سازمان و مدیریت اقتداری فرمت پی دی اف تایپ شده با بهترین کیفیت ۴۳ صفحه     بخشی از فایل:   نظریه طبقه بندی نیازهای مازلو نیز جزء نظریه های نوعدوستی صنعتی می باشد. مازلو بهرشد شخصیت فرد اهمیت ویژه ای می دهد.به عقیده مازلو انسان در دوران کودکی بیشتر تحتتاثیر نیلزهای فیزیولوژیکی قرار می گیرد. اما به ترتیب که به مرحله رشد و بلوغ می رسدفنیلزهای طبقات بالاتر ظهور می کنند.لذا به تدریج نیازهای قدر و منزلت و خودیابی بر رفتارفرد حاکم می شود. وچون در سازمانهای امروزی کمتر به نیازهای خودیابی کارکنانن توجهمی شودف لذا این امر مانع رشد شخصیت فرد و احساس تعهد خدمت می گردد.کریس ارگریس نیز از پیروان مکتب نوعدوستی صنعتی است که در بیشتر زمینه ها با مازلوموافق است. به نظر او وقتی فردی به استخدام سازمانی در می آید، از او خواسته می شود کهبه رفتار دوران کودکی بازگردد)اتکا به دیگران نه اتکا به خود(در نتیجه این امر باعث ایجادتعارض می شود. …

علوم انسانی

دانلود رایگان, دانلود خلاصه کتاب سازمان و مدیریت اقتداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.