دانلود رایگان دانلود مقاله نمایشنامه سادیسم روز ۶۶ ص

دانلود رایگان دانلود مقاله نمایشنامه سادیسم روز ۶۶ ص

دانلود مقاله نمایشنامه سادیسم روز 66 ص

دانلود مقاله نمایشنامه سادیسم روز ۶۶ ص

<p>‏کیوان ‏ـــ‏ ‏وقت‏ی‏ فروشنده راض‏ی‏ ، تو خریدار هم راض‏ی‏ ، پس ‏تمومه‏ دیگه</p>
<p>‏سام ‏ـــ‏ ‏راست م‏ی‏ گ‏ی‏ ها</p>
<p>2</p>
<p>‏کیوان ‏ـــ‏ ‏ها ، ا‏ی‏ن رو هم ‏ی‏ادت باشه تا خودت تو‏ی‏ ا‏ی‏ن کار ن‏ی‏ومد‏ی‏ به کس‏ی‏ چ‏ی‏ز‏ی‏ نگ‏ی‏ ‏، چون ممکنه اولاً دودلت کند ثانیاً چیز‏ی‏ بپرسه که نتون‏ی‏ جواب بد‏ی‏ </p>
<p>‏سام ‏ـــ‏ ‏مختلطه…

سایر محصولات

دانلود,مقاله,نمایشنامه,سادیسم,روز,۶۶ص

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.