دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ر محمدجعفر جعفری لنگرودی

دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ر محمدجعفر جعفری لنگرودی

  دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ر محمدجعفر جعفری لنگرودی ۱۰صفحه فرمتword ر رادیو اپراتور: رادیو اپراتور کسی است که با دریافت پروانه رادیو اپراتوری از وزارت پست و تلگراف و تلفن عملیات رادیو اپراتوری را به منظور ایجاد ارتباط بین ایستگاه‌های رادیویی مجاز انجام می‌دهد. (ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی) مصوب ۳۱/۶/۱۳۶۴) رادیو اپراتوری: رادیو اپراتوری عبارت است از کلیه عملیاتی که به منظور برقراری ارتباط با ایستگاه‌های رادیویی مجاز بین رادیو اپراتورهای مجاز انجام می‌گیرد. (ماده۱ آیین‌نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی) مصوب ۳۱/۶/۱۳۶۴) راندمان آبیاری در محل مصرف: عبارت است از خالص آب مورد نیاز در محل مصرف، تقسیم بر حجم ماهانه آب تحویلی به محل مصرف به ازای هر واحد سطـح، که مقـدار عــددی آن قابـل محاسبـه می‌باشد. (ضمیمه ۱ آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی مصوب ۱۱/۶/۱۳۷۵ هیأت وزیران) …

علوم انسانی

کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ر ,ترمینولوژی حقوق,ترمینولوژی حقوق حرف ر ,

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.