دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ز محمدجعفر جعفری لنگرودی

دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ز محمدجعفر جعفری لنگرودی

دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ز  محمدجعفر جعفری لنگرودی ۴صفحه فرمتword ز ارع: زارع کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق به دیگری کشاورزی می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد. (بند ۴ ماده ۱ قانون مربوط به اصلاحات اراضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹) زارع صاحب نسق: زارع صاحب نسق کسی است که مالک زمین نبوده و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا با کمک خانوار خود در اراضی معینی از موقوفه زراعت می‌نماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به موقوفه می‌دهد. (بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۷/۹/۱۳۶۳ هیأت وزیران) زبان و خط رسمی (ایران): زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسـی بایـد به ایـن زبـان و خط بـاشـد ولـی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. (اصل ۱۵ قانون اساسی) …

 

علوم انسانی

کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ز ,ترمینولوژی حقوق,ترمینولوژی حقوق حرف ز ,