دانلود رایگان مقایسه اولویت بندی زمانی سیل خیزی در دوره های هیدرولوژیکی مختلف

دانلود رایگان مقایسه اولویت بندی زمانی سیل خیزی در دوره های هیدرولوژیکی مختلف


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، مقایسه اولویت بندی زمانی سیل خیزی در دوره های هیدرولوژیکی مختلف بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مقایسه اولویت¬بندی زمانی سیل¬خیزی در دوره¬های هیدرولوژیکی مختلف (مطالعه موردی: زیرحوزه¬های آبخیز کوشک¬آباد خراسان رضوی).چکیدهیکی از مسائل مهم و اساسی که امروزه اکثر کشورها با آن مواجه بوده و هستند، خسارت¬های ناشی از سیل می¬باشد. برای پیشگیری و مهار سیل از طریق شناسایی مناطق سیل¬خیز، از راهکارهای مختلفی استفاده می¬شود. به دلیل اینکه اکثر حوزه¬های آبخیز دارای فصول سیل¬خیزی متفاوتی می¬باشند، تحقیق حاضر به مقایسه اولویت¬بندی زمانی سیل¬خیزی زیرحوز¬های آبخیز کوشک¬آباد خراسان رضوی با استفاده از مدل HEC-HMS، پرداخته است. در این تحقیق پس از شناسایی دوره¬های هیدرولوژیکی موجود در منطقه و تهیه اطلاعات مورد نیاز برای تهیه هیدروگراف سیل، از روش شبیه¬سازی هیدرولوژیکی SCS در تبدیل رابطه بارش-رواناب در سطح زیرحوزه¬ها و نیز روندیابی آبراهه¬های اصلی به روش ماسکینگام به منظور استخراج هیدروگ …

علوم انسانی

سیل خیزی در دوره های هیدرولوژیکی, تحقیق در مورد سیل خیزی در دوره های هیدرولوژیکی, دانلود تحقیق سیل خیزی در دوره های هیدرولوژیکی, دانلود رایگا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.