دانلود رایگان پرسشنامه سنجش اعتمادسنجی

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش اعتمادسنجی

پرسشنامه سنجش اعتمادسنجی

گویه های پرسشنامه اعتماد اجتماعی با توجه به پنج مولفه زیر توسط صفاری نیا و شریف(۱۳۸۹) با همکاری متخصصان مربوطه در این زمینه ساخته شد . این پرسشنامه شامل ۲۵ گویه می باشد که برای هر معرف ۵ سوال در نظر گرفته شده است. این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار در تحقیقات مختلف است که به همراه پرسشنامه آورده شده است. نوع فایل پرسشنامه word است و شیوه نمره گذاری بطور کامل تشریح شده است….

 

علوم تربیتی

اعتماد,اعتماد_اجتماعی,سنجش_اجتماعی,پایان_نامه,پرسشنامه