دانلود رساله کانون پرورش فکری

دانلود رساله کانون پرورش فکری ۱۴۰ صفحه  چکیدهمقدمهمحیطهای مناسب برای کودکانهوا شناسی شهر بجنوردجهت بادهاجمع بندی اقلیم در ساخت و ساز معماریکودکان و معماریمعماری برای کودکانعلل و اهداف طراحی برای کودکعلومفرهنگهنرهاورزشی – تفریحیدرک کودک از فضا ، فرم و محیطویژگی های ذهنی – روانی کودکان در معماریکاربرد رنگ در معماری کودکانمعمار + مشاوروسرانجام طراحی کردنمبانی ادراک فضاظرفیت ادراکاصول طراحیایده های کلی طراحیایده های کلی فضاایده های ساختاریحوزه تخیل بازیهای تخیلی و نمادین ، خلق ، تصور و تفکر در قالب بازیپلهاحوزه فراگیری آشنایی با نشانه ها ، دنیای بزرگترها و آموزشحوزه ماجراجویی بازی و سرگرمی صرف ، کاوش و جستجوفرهنگ و لزوم گسترش مراکز فرهنگی در جامعهفرهنگروانشناسی کودکروانشناسی رشدمفاهیم بنیادی در روانشناسی رشدتعریف رشدمفهوم پختگی (رسیدگی)مفهوم رشد و پرورشگونه های تغییر در فرایند رشدتغییر در اندازه و مقدارتغییر در نسبتناپدید شدن برخی از قمستهای بدنکسب مشخصات تازهماهیت و ویژگیهای رشد در انسانوراثتمحیطعوامل محیطی داخلیعوامل محیطی خارجیتغذیههوای آزاد و نور خورشیدبیماریها و آسیبه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.