دانلود رساله کتابخانه تخصصی معماری

دانلود رساله کتابخانه تخصصی معماری ۱۳۰ صفحه فصل اول: کلیات ۱۳۱-۱-مقدمه ۱۴۱-۲-تبیین موضوع ۱۴۱-۳-ارائه دلایل انتخاب موضوع ۱۵۱-۴-معرفی سایت ۱۵۱-۴-۱-موقعیت سایت در شهر ساری ۱۶۱-۵-روش جمع آوری اطلاعات ۱۶۱-۶-معرفی روش و فرآیند طراحی ۱۷۱-۷- نتیجه گیری ۱۷فصل دوم: مبانی نظری طراحی ۱۸۲-۱-مقدمه ۱۸۲-۲- تئوری های مرتبط با موضوع ۲۱۲-۲-۱-آمار مربوط به نشر کتاب در جهان ۲۱۲-۲-۲-سرانه مطالعه در ایران ۲۱۲-۲-۴-دلایل کتاب نخوانی ۲۱۲-۲-۵- کافی نتینه کردن ۲۲۲-۲-۵-شناخت جامعه کتابخانه ۲۲۲-۲-۶-انواع کتابخانه ها ۲۲۲-۲-۶-۱-کتابخانه ملی ۲۳۲-۲-۶-۲-کتابخانه دانشگاهی ۲۴۲-۲-۶-۳-کتابخانه تخصصـی ۲۶۲-۲-۶-۴-کتابخانه پژوهشی ۲۷۲-۲-۶-۵-کتابخانه عمومی ۲۷۲-۲-۶-۶-کتابخانه شخصی ( خصوصی ) ۲۹۲-۲-۶-۷- کتابخانه آموزشگاهی ۲۹۲-۲-۶-۸-آرشـــیو ۳۰۲-۳-معرفی و تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی و خارجی ۳۱۲-۴-احکام و معیارهای نظری طراحی ۴۵۲-۵-نتیجه گیری ۴۷مراجع و ماخذها ۴۷فصل سوم: بستر طراحی ۴۸۳-۱- مقدمه ۴۹۳-۲-سیمای جمعیتی مازندران ۴۹۳-۲-۱-سیمای کلی ۴۹۳-۳- معماری بومی مازندران ۵۰۳-۳-۱- شرایط محیطی حاکم بر معماری سنتی مازندران ۵۱۳-۳-۳- مفاهیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.