دانلود سوالات و پاسخنامه زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ – پنج شنبه ۶ و جمعه ۷ اردیبهشت ۹۷

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ – پنج شنبه ۶ و جمعه ۷ اردیبهشت ۹۷


دانلود سوالات و پاسخنامه زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ – صبح پنج شنبه ۶ اردیبهشت 97 حسابداری، مجموعه مدیریت، فیزیک، مشاوره، مهندسی برق، علوم تربیتی، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی، تاریخ، فیزیک، ریاضی، مهندسی معدن، هنرهای نمایشی و سینما، مجموعه الهیات، آمار، علوم زمین، مهندسی صنایع غذایی. …   دانلود سوالات و پاسخنامه زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ – عصر پنج شنبه ۶ اردیبهشت 97 مجموعه مدیریت اجرایی – مجموعه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شهری و مدیریت شهری – طراحی شهری- مجموعه علوم کامپیوتر – مجموعه زیست‌شناسی – مدیریت نساجی – مهندسی فناوری اطلاعات-مهندسی هوافضا – مدیریت کشاورزی- مجموعه هنرهای ساخت و معماری – علوم تربیتی -علوم اجتماعی -زبان شناسی -مدیریت جهانگردی -ایرانشناسی -محیط زیست -فتونیک -مهندسی نفت- سنجش از دور.   دانلود سوالات و پاسخنامه زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ – صبح جمعه ۷ اردیبهشت 97 مهندسی صنایع، مهندسی عمران، معماری، شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی نقشه بردا …


دانلود سوالات و پاسخنامه زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ – صبح پنج شنبه ۶ اردیبهشت 97 حسابداری، مجموعه مدیریت، فیزیک، مشاوره، مهندسی برق، علوم تربیتی، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی، تاریخ، فیزیک، ریاضی، مهندسی معدن، هنرهای نمایشی و سینما، مجموعه الهیات، آمار، علوم زمین، مهندسی صنایع غذایی. …   دانلود سوالات و پاسخنامه زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ – عصر پنج شنبه ۶ اردیبهشت 97 مجموعه مدیریت اجرایی – مجموعه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شهری و مدیریت شهری – طراحی شهری- مجموعه علوم کامپیوتر – مجموعه زیست‌شناسی – مدیریت نساجی – مهندسی فناوری اطلاعات-مهندسی هوافضا – مدیریت کشاورزی- مجموعه هنرهای ساخت و معماری – علوم تربیتی -علوم اجتماعی -زبان شناسی -مدیریت جهانگردی -ایرانشناسی -محیط زیست -فتونیک -مهندسی نفت- سنجش از دور.   دانلود سوالات و پاسخنامه زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ – صبح جمعه ۷ اردیبهشت 97 مهندسی صنایع، مهندسی عمران، معماری، شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی نقشه بردا …


دانلود سوالات و پاسخنامه زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ – صبح پنج شنبه ۶ اردیبهشت 97 حسابداری، مجموعه مدیریت، فیزیک، مشاوره، مهندسی برق، علوم تربیتی، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی، تاریخ، فیزیک، ریاضی، مهندسی معدن، هنرهای نمایشی و سینما، مجموعه الهیات، آمار، علوم زمین، مهندسی صنایع غذایی. …   دانلود سوالات و پاسخنامه زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ – عصر پنج شنبه ۶ اردیبهشت 97 مجموعه مدیریت اجرایی – مجموعه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شهری و مدیریت شهری – طراحی شهری- مجموعه علوم کامپیوتر – مجموعه زیست‌شناسی – مدیریت نساجی – مهندسی فناوری اطلاعات-مهندسی هوافضا – مدیریت کشاورزی- مجموعه هنرهای ساخت و معماری – علوم تربیتی -علوم اجتماعی -زبان شناسی -مدیریت جهانگردی -ایرانشناسی -محیط زیست -فتونیک -مهندسی نفت- سنجش از دور.   دانلود سوالات و پاسخنامه زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ – صبح جمعه ۷ اردیبهشت 97 مهندسی صنایع، مهندسی عمران، معماری، شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی نقشه بردا …

علوم انسانی

زبان عمومی,کنکورارشد۹۷,صبح پنج شنبه, عصر پنج شنبه,صبح جمعه,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.