دانلود فایل کارآموزی وکالت دادگستری بجنورد .

  دانلود کارآموزی وکالت دادگستری بجنورد فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: ۳۰         تعداد ۱۰ گزارش به شکل زیر : نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری بجنورد- شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بجنورد کلاسه پرونده :… شاکی : … متشاکی : … موضوع: صدور چک بلامحل     موضوع داده ۷و۳ شماره پرونده آموزش : ۱   گردشکار : شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای … یک فقره چک به شماره ۸۳۱۳۰۰ مورخه …. از حساب جاری شماره ۴۲۳۰ عهده بانک صادرات ایران به مبلغ ۹۵.۰۰۰.۰۰۰   ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه   و عدم وصول وجه چک در مورخه …   منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد ۳ و ۷ صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده   و صدور حکم به محکومیت مشارالیه   مورد استدعاست. شکوائیه جهت رسیدگی   به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره … ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای … اجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در م …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.