دانلود فیلم آموزشی مقاومت الگوریتم رمزنگاری تصویر در برابرحملات تفاضلی در متلب

دانلود فیلم آموزشی مقاومت الگوریتم رمزنگاری تصویر در برابرحملات تفاضلی در متلب


دانلود فیلم آموزشی مقاومت الگوریتم  رمزنگاری تصویر در برابر حملات تفاضلی در متلب یک الگوریتم رمزنگاری تصویر، باید در برابر حملات شناخته شده مانند حمله ی جستجوی جامع و حمله آماری مقاوم باشد، آن نیز باید حساس به کلیدهای رمز و تغییرات جزئی در تصویر اصلی باشد و فضای کلیدی باید به اندازه کافی برای مقاومت در برابر حملات بی رحم  بزرگ باشد. در این بخش، ما در باره ی تجزیه و تحلیل امنیتی دربرابر حملات تفاضلی بحث می کنیم. حملات تفاضلی توانایی مقاومت در برابر حمله تفاضلی می‌تواند با تعداد نرخ تغییرات پیکسل (NPCR)، میانگین شدت تغییرات (UACI) اندازه گیری شود. آنها به صورت زیر تعریف می شوند: بطوری که C1، C2 دو تصویر متفاوت را نشان می دهند. W × H نشان دهنده‌ی اندازه تصویر است. اگر  سپس D(i, j) = 1 است،  در غیر این صورت D(i, j) = 0 است.  شکل: مقاومت الگوریتم در برابر حملات تفاضلی و حساسیت شدید به تغییرات جزئی در تصویر اصلی  مشخصات فایل  عنوان: دانلود فیلم آموزشی حملات تفاضلی در رمزنگاری تصویر و سورس در متلب  فرم …


دانلود فیلم آموزشی مقاومت الگوریتم  رمزنگاری تصویر در برابر حملات تفاضلی در متلب یک الگوریتم رمزنگاری تصویر، باید در برابر حملات شناخته شده مانند حمله ی جستجوی جامع و حمله آماری مقاوم باشد، آن نیز باید حساس به کلیدهای رمز و تغییرات جزئی در تصویر اصلی باشد و فضای کلیدی باید به اندازه کافی برای مقاومت در برابر حملات بی رحم  بزرگ باشد. در این بخش، ما در باره ی تجزیه و تحلیل امنیتی دربرابر حملات تفاضلی بحث می کنیم. حملات تفاضلی توانایی مقاومت در برابر حمله تفاضلی می‌تواند با تعداد نرخ تغییرات پیکسل (NPCR)، میانگین شدت تغییرات (UACI) اندازه گیری شود. آنها به صورت زیر تعریف می شوند: بطوری که C1، C2 دو تصویر متفاوت را نشان می دهند. W × H نشان دهنده‌ی اندازه تصویر است. اگر  سپس D(i, j) = 1 است،  در غیر این صورت D(i, j) = 0 است.  شکل: مقاومت الگوریتم در برابر حملات تفاضلی و حساسیت شدید به تغییرات جزئی در تصویر اصلی  مشخصات فایل  عنوان: دانلود فیلم آموزشی حملات تفاضلی در رمزنگاری تصویر و سورس در متلب  فرم …


دانلود فیلم آموزشی مقاومت الگوریتم  رمزنگاری تصویر در برابر حملات تفاضلی در متلب یک الگوریتم رمزنگاری تصویر، باید در برابر حملات شناخته شده مانند حمله ی جستجوی جامع و حمله آماری مقاوم باشد، آن نیز باید حساس به کلیدهای رمز و تغییرات جزئی در تصویر اصلی باشد و فضای کلیدی باید به اندازه کافی برای مقاومت در برابر حملات بی رحم  بزرگ باشد. در این بخش، ما در باره ی تجزیه و تحلیل امنیتی دربرابر حملات تفاضلی بحث می کنیم. حملات تفاضلی توانایی مقاومت در برابر حمله تفاضلی می‌تواند با تعداد نرخ تغییرات پیکسل (NPCR)، میانگین شدت تغییرات (UACI) اندازه گیری شود. آنها به صورت زیر تعریف می شوند: بطوری که C1، C2 دو تصویر متفاوت را نشان می دهند. W × H نشان دهنده‌ی اندازه تصویر است. اگر  سپس D(i, j) = 1 است،  در غیر این صورت D(i, j) = 0 است.  شکل: مقاومت الگوریتم در برابر حملات تفاضلی و حساسیت شدید به تغییرات جزئی در تصویر اصلی  مشخصات فایل  عنوان: دانلود فیلم آموزشی حملات تفاضلی در رمزنگاری تصویر و سورس در متلب  فرم …

فنی و مهندسی

chaotic system, Differential analysis, Image encryption, NPCR, UACI, توابع آشوب, حمله تفاضلی, رمزنگاری تصویر, سورس در متلب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.