دانلود مقاله نماتود ریشه‌گرهی یا مولد غده ریشه پسته (Meloidogyne spp. )

دانلود مقاله نماتود ریشه‌گرهی یا مولد غده ریشه پسته (Meloidogyne spp. )

دانلود مقاله نماتود ریشه‌گرهی یا مولد غده ریشه پسته (Meloidogyne spp. )

دانلود مقاله نماتود ریشه‌گرهی  یا مولد غده ریشه پسته (Meloidogyne spp. )     7صفحه  فرمت ووردword      نماتود ریشه‌گرهی  یا مولد غده ریشه پسته (Meloidogyne spp. )        مقدمه: نماتودها کرم‌هایی حلقوی بدون بند، میکروسکوپی، با بدن غیر مفصلی و ساکن در محیط‌های مرطوب و آبدار بوده که در خاک، آب‌های شور و شیرین، گیاهان و حیوانات مهره‌دار و بدون مهره زندگی می‌کنند. نماتودهای انگل گیاهی دارای استایلت بوده و به‌ وسیله آن تغذیه می‌کنند. جمعیت نماتودها در خاک و در ریشه گیاهان در طول سال دارای نوساناتی می‌باشد. نماتودها به ندرت درختان را می‌کشند اما باعث به وجود آمدن تنش‌هایی در درختان می‌شوند که در کنا‌ر سایر عوامل تنش زا، باعث کاهش رشد و میزان محصول درخت می‌شوند نماتود ریشه‌گرهی یا مولد غده ریشه (Meloidogyne spp. ) به ‌خاطر ایجاد گال و یا گره بر روی ریشه گیاهان به این نام خوانده می‌شوند. نفوذ نماتودهای ریشه گرهی به بافت گیاه و حرکت آنها …

دانلود مقاله نماتود ریشه‌گرهی یا مولد غده ریشه پسته (Meloidogyne spp. )

دانلود مقاله نماتود ریشه‌گرهی  یا مولد غده ریشه پسته (Meloidogyne spp. )     7صفحه  فرمت ووردword      نماتود ریشه‌گرهی  یا مولد غده ریشه پسته (Meloidogyne spp. )        مقدمه: نماتودها کرم‌هایی حلقوی بدون بند، میکروسکوپی، با بدن غیر مفصلی و ساکن در محیط‌های مرطوب و آبدار بوده که در خاک، آب‌های شور و شیرین، گیاهان و حیوانات مهره‌دار و بدون مهره زندگی می‌کنند. نماتودهای انگل گیاهی دارای استایلت بوده و به‌ وسیله آن تغذیه می‌کنند. جمعیت نماتودها در خاک و در ریشه گیاهان در طول سال دارای نوساناتی می‌باشد. نماتودها به ندرت درختان را می‌کشند اما باعث به وجود آمدن تنش‌هایی در درختان می‌شوند که در کنا‌ر سایر عوامل تنش زا، باعث کاهش رشد و میزان محصول درخت می‌شوند نماتود ریشه‌گرهی یا مولد غده ریشه (Meloidogyne spp. ) به ‌خاطر ایجاد گال و یا گره بر روی ریشه گیاهان به این نام خوانده می‌شوند. نفوذ نماتودهای ریشه گرهی به بافت گیاه و حرکت آنها …

دانلود مقاله نماتود ریشه‌گرهی یا مولد غده ریشه پسته (Meloidogyne spp. )

دانلود مقاله نماتود ریشه‌گرهی  یا مولد غده ریشه پسته (Meloidogyne spp. )     7صفحه  فرمت ووردword      نماتود ریشه‌گرهی  یا مولد غده ریشه پسته (Meloidogyne spp. )        مقدمه: نماتودها کرم‌هایی حلقوی بدون بند، میکروسکوپی، با بدن غیر مفصلی و ساکن در محیط‌های مرطوب و آبدار بوده که در خاک، آب‌های شور و شیرین، گیاهان و حیوانات مهره‌دار و بدون مهره زندگی می‌کنند. نماتودهای انگل گیاهی دارای استایلت بوده و به‌ وسیله آن تغذیه می‌کنند. جمعیت نماتودها در خاک و در ریشه گیاهان در طول سال دارای نوساناتی می‌باشد. نماتودها به ندرت درختان را می‌کشند اما باعث به وجود آمدن تنش‌هایی در درختان می‌شوند که در کنا‌ر سایر عوامل تنش زا، باعث کاهش رشد و میزان محصول درخت می‌شوند نماتود ریشه‌گرهی یا مولد غده ریشه (Meloidogyne spp. ) به ‌خاطر ایجاد گال و یا گره بر روی ریشه گیاهان به این نام خوانده می‌شوند. نفوذ نماتودهای ریشه گرهی به بافت گیاه و حرکت آنها …

فنی و مهندسی

نماتود ریشه‌گرهی ,مولد غده ریشه پسته,دانلود مقاله نماتود ریشه‌گرهی یا مولد غده ریشه پسته

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.