دانلود نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای برای اخذ مدرک ICDL

دانلود نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای برای اخذ مدرک ICDL

۱.کدام یک از موارد زیر توسط برنامه های صفحه گسترده قابل انجام نیستند .؟

الف: استفاده از واژه های موجود در برنامه برای دسترسی سریع و آسان به اطلاعات

ب: پردازش اطلاعات مندرج در صفحه گسترده ها برای دستیابی به اطلاعات جدید .

ج: تهیه گزارش عملکرد یک سازمان در یک محدوده زمان معین با استفاده از ترسیم نمودارهای مختلف

د: پیش بینی آیین ها با توجه به داده های موجود .

برنامه Excel زیر مجموعه کدام یک از انواع برنامه های زیر می باشد ؟
در یک صفحه گسترده سطر به چه چیزی اطلاق می شود ؟
الف: واژه پردازها    ب: برنامه های ترسیمی   ج: بانک های اطلاعاتی       د: برنامه های صفحه گسترده

الف: خانه هایی که در یک ردیف عمودی قرار می گیرند تشکیل یک سطر می دهند

ب: خانه هایی که در یک ردیف افقی قرار می گیرند .

ج: خانه هایی واقع در یک محدوده معین تعریف شده توسط کاربر تشکیل سطر می دهند

د: هرسه گزینه فوق می تواند صحیح باشد .

کدام یک از موارد زیر در محدود کاری فهرست انتخاب اصلی قرار ندارند ؟
الف: درج داده های مختلف در خانه های صفحه کاری

ب: نمایش آدرس خانه فعال

ج: نمایش شماره صفحه جاری

د: نمایش محتویات یک خانه

کدام یک از موارد زیر میتواند نام یک خانه از خانه های صفحه کاری Excel باشد؟
الف: ۲AZ          ب: ZA2                         ج: AZ2                         د: Z2A

کدام جمله درست نیست ؟
الف : یکی از قابلت های نوار انتخاب صفحه کاری .ایجاد صفات کاری جدید در میان صفحات کاری موجود می باشد .

ب: نوار انتخاب صفحه کاری در قسمت فوقانی صفحه کاری قرار دارد .

ج: از طریق نوار انتخاب صفحه کاری میتوان صفحه مورد نظر را انتخاب نمود

د: نوار انتخاب صفحه کاری درست در بالای نوار وضعیت قرار دارد .

مکان کدام یک از نوارهای موجود در برنامه Excel را نمی توان تغییر داد ؟
الف: نوار منو و نوار وضعیت                           ب: نوار ابزار Drawing  و نوار وضعیت

ج: نوار عنوان و نوار وضعیت                           د: نوار عنوان و نوار ابزار Drawing

کدام یک از موارد زیر در حوزه کاربرد صفحه گسترده ها تراز ندارند؟
الف: سازماندهی و نگهداری اطلاعات                  ب: ترسیم نمودار و دستیابی به اطلاعات جدید

ج: پردازش اطلاعات                                            د: حروف چینی و صفحه آرایی

۹-کدام یک از نرم افزار هایی که در زیر نام برده ایم برای کار با صفحه گسترده ها طراحی شده است ؟

الف: faxpro           ب: core1DRAM                ج: کواتر و پرو               د:AUTO CAD

۱۰-کدام یک از عبارات زیر درست است ؟

الف: تعداد سطرها و ستون های صفحه کاری برنامه Excel باهم برابر است

ب: تعداد سطرهای صفحه کاردر برنامه Excel بیشتر از ستون های آن است

ج: تعداد سطون های صفحه کاری در برنامه Excel بیشتر از تعداد سطرهای آنه است

د: تعداد سطرهای صفحه کاری برنامه Excel می تواند کوچک تر و یا بزرگتر از ستون های آن باشد .

۱۱- در مورد نام گذاری خانه های صفحه کاری کدام عبارت صحیح است ؟

الف: حروف الفبای مشخص کننده ستون را کنار شماره سطر قرار دهیم

ب: حروف الفبای مشخص کننده ها سطر را کناره شماره ستون قرار می دهیم

ج: از کادر name استفاده می کنیم

د: نام گذاری خانه های صفحه کاری به عهده ماست

۱۲-کدام یک از عبارات زیر درست است ؟

الف: اطلاعات متنی غیر قابل تغییر هستند

ب: فرمولها برای برقاری رابطه بین اطلاعات عمدی به کار می روند

ج: در اطلاعات متنی نمی توان از اعداد استفاده نمود

د: در اطلاعات عمدی میتوان از حروف الفبا استفاده نمود .

تعداد صفحات:۳۵

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

 


تعداد صفحات:۳۵ نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه ۱.کدام یک از موارد زیر توسط برنامه های صفحه گسترده قابل انجام نیستند .؟ الف: استفاده از واژه های موجود در برنامه برای دسترسی سریع و آسان به اطلاعات ب: پردازش اطلاعات مندرج در صفحه گسترده ها برای دستیابی به اطلاعات جدید . ج: تهیه گزارش عملکرد یک سازمان در یک محدوده زمان معین با استفاده از ترسیم نمودارهای مختلف د: پیش بینی آیین ها با توجه به داده های موجود . برنامه Excel زیر مجموعه کدام یک از انواع برنام …


بسمه تعالی۱- کدام یک از موارد زیر توسط برنامه های صفحه گسترده قابل انجام نیستند .؟الف: استفاده از واژه های موجود در برنامه برای دسترسی سریع و آسان به اطلاعات ب: پردازش اطلاعات مندرج در صفحه گسترده ها برای دستیابی به اطلاعات جدید . ج: تهیه گزارش عملکرد یک سازمان در یک محدوده زمان معین با استفاده از ترسیم نمودارهای مختلف د: پیش بینی آیین ها با توجه به داده های موجود .۲- برنامه Excel زیر مجموعه کدام یک از انواع برنامه های زیر می باشد ؟الف: واژه پردازها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.