دانلود پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS


              چکیده :  پیچیدگی، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافیایی ازیک سو و توانایی‌های رایانه درعرصه اطلاعات ازسوی  دیگر، فلسفه وجودی سیستم‌‌های اطلاعات جغرافیایی(جی‌آی‌اس) را تبیین می‌کند.  ازآنجاکه بخش عمده اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه‌های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، شامل اطلاعات مکانی وتشریحی است، مناسب ورود به سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی می‌باشد و می‌توان این اطلاعات را آماده استفادهدر این سیستم‌ها نمود. پژوهش حاضر با این دیدگاه و با هدف بررسی کاربرد جی‌آی‌اس  درساماندهی مدارک علوم زمین موجود در مرکز انجام شده است. در راستای رسیدن به   این هدف، پس ازگردآوری کلیه اطلاعات  توصیفی ومکانموردنیازمرتبط باعلوم زمین از پایگاه‌های مرکز،کار تفکیک،کنترل، دسته‌بندی وکدگذاری آن‌ها برای ورود به سیستماطلاعات جغرافیایی انجام شد.   به منظور ایجاد پایگاهی از اطلاعات فوق، با مجموعه داده‌ها، لایه‌های اطلاعاتی مر …

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS


              چکیده :  پیچیدگی، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافیایی ازیک سو و توانایی‌های رایانه درعرصه اطلاعات ازسوی  دیگر، فلسفه وجودی سیستم‌‌های اطلاعات جغرافیایی(جی‌آی‌اس) را تبیین می‌کند.  ازآنجاکه بخش عمده اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه‌های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، شامل اطلاعات مکانی وتشریحی است، مناسب ورود به سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی می‌باشد و می‌توان این اطلاعات را آماده استفادهدر این سیستم‌ها نمود. پژوهش حاضر با این دیدگاه و با هدف بررسی کاربرد جی‌آی‌اس  درساماندهی مدارک علوم زمین موجود در مرکز انجام شده است. در راستای رسیدن به   این هدف، پس ازگردآوری کلیه اطلاعات  توصیفی ومکانموردنیازمرتبط باعلوم زمین از پایگاه‌های مرکز،کار تفکیک،کنترل، دسته‌بندی وکدگذاری آن‌ها برای ورود به سیستماطلاعات جغرافیایی انجام شد.   به منظور ایجاد پایگاهی از اطلاعات فوق، با مجموعه داده‌ها، لایه‌های اطلاعاتی مر …

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS


              چکیده :  پیچیدگی، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافیایی ازیک سو و توانایی‌های رایانه درعرصه اطلاعات ازسوی  دیگر، فلسفه وجودی سیستم‌‌های اطلاعات جغرافیایی(جی‌آی‌اس) را تبیین می‌کند.  ازآنجاکه بخش عمده اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه‌های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، شامل اطلاعات مکانی وتشریحی است، مناسب ورود به سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی می‌باشد و می‌توان این اطلاعات را آماده استفادهدر این سیستم‌ها نمود. پژوهش حاضر با این دیدگاه و با هدف بررسی کاربرد جی‌آی‌اس  درساماندهی مدارک علوم زمین موجود در مرکز انجام شده است. در راستای رسیدن به   این هدف، پس ازگردآوری کلیه اطلاعات  توصیفی ومکانموردنیازمرتبط باعلوم زمین از پایگاه‌های مرکز،کار تفکیک،کنترل، دسته‌بندی وکدگذاری آن‌ها برای ورود به سیستماطلاعات جغرافیایی انجام شد.   به منظور ایجاد پایگاهی از اطلاعات فوق، با مجموعه داده‌ها، لایه‌های اطلاعاتی مر …

علوم انسانی

سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS موقعیت مکانی تاریخچه ایجاد جی آی اس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.