دانلود پاورپوینت نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ

دانلود پاورپوینت نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ

دانلود پاورپوینت نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ


تبیین فضای فعلی: فهرست هزینه‌ها در فضای فعلی: یک‌باره و در هنگام درخواست انشعاب: žهزینه‌های برقراری انشعاب هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب   هزینۀ اتصال به شبکه عمومی برق کشور: هزینۀ نیرورسانی žهزینۀ احداث شبکه اختصاصی   از طریق صورتحساب و تدریجی: žهزینۀ دیماند žهزینۀ انرژی   تبیین فضای  پیشِ رو: نگرانی حاکمیت: žحصول اطمینان از تأمین ظرفیت تولید در بلند مدت مکان، زمان و نوع مناسب ظرفیت احداث شود. در ساختار سنتی صنعت برق این تصمیم به صورت متمرکز اخذ می‌شود. در محیط تجدیدساختاریافته، تصمیم به صورت بازار محور اخذ می‌شود. žبرای حل این نگرانی روش عرضۀ گواهی ظرفیت پیش‌بینی شده است. žدر ادامه این روش به جز تشریح می شود   برقراری انشعاب / اشتراک: انشعاب: žتأمین شرایط فیزیکی اتصال به شبکه؛ همچون روال جاری (مطابق با آیین نامه تأمین برق و سوخت صنایع)،  پرداخت هزینۀ نیرورسانی و سهم پست و زمین یا ایجاد تاسیسات žارائۀ گواهی ظرفیت : جایگزین پرداخت هزینۀ عمومی برقراری انشعاب این گواهی یک کالای سرمایه‌ای بود …

دانلود پاورپوینت نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ


تبیین فضای فعلی: فهرست هزینه‌ها در فضای فعلی: یک‌باره و در هنگام درخواست انشعاب: žهزینه‌های برقراری انشعاب هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب   هزینۀ اتصال به شبکه عمومی برق کشور: هزینۀ نیرورسانی žهزینۀ احداث شبکه اختصاصی   از طریق صورتحساب و تدریجی: žهزینۀ دیماند žهزینۀ انرژی   تبیین فضای  پیشِ رو: نگرانی حاکمیت: žحصول اطمینان از تأمین ظرفیت تولید در بلند مدت مکان، زمان و نوع مناسب ظرفیت احداث شود. در ساختار سنتی صنعت برق این تصمیم به صورت متمرکز اخذ می‌شود. در محیط تجدیدساختاریافته، تصمیم به صورت بازار محور اخذ می‌شود. žبرای حل این نگرانی روش عرضۀ گواهی ظرفیت پیش‌بینی شده است. žدر ادامه این روش به جز تشریح می شود   برقراری انشعاب / اشتراک: انشعاب: žتأمین شرایط فیزیکی اتصال به شبکه؛ همچون روال جاری (مطابق با آیین نامه تأمین برق و سوخت صنایع)،  پرداخت هزینۀ نیرورسانی و سهم پست و زمین یا ایجاد تاسیسات žارائۀ گواهی ظرفیت : جایگزین پرداخت هزینۀ عمومی برقراری انشعاب این گواهی یک کالای سرمایه‌ای بود …

دانلود پاورپوینت نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ


تبیین فضای فعلی: فهرست هزینه‌ها در فضای فعلی: یک‌باره و در هنگام درخواست انشعاب: žهزینه‌های برقراری انشعاب هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب   هزینۀ اتصال به شبکه عمومی برق کشور: هزینۀ نیرورسانی žهزینۀ احداث شبکه اختصاصی   از طریق صورتحساب و تدریجی: žهزینۀ دیماند žهزینۀ انرژی   تبیین فضای  پیشِ رو: نگرانی حاکمیت: žحصول اطمینان از تأمین ظرفیت تولید در بلند مدت مکان، زمان و نوع مناسب ظرفیت احداث شود. در ساختار سنتی صنعت برق این تصمیم به صورت متمرکز اخذ می‌شود. در محیط تجدیدساختاریافته، تصمیم به صورت بازار محور اخذ می‌شود. žبرای حل این نگرانی روش عرضۀ گواهی ظرفیت پیش‌بینی شده است. žدر ادامه این روش به جز تشریح می شود   برقراری انشعاب / اشتراک: انشعاب: žتأمین شرایط فیزیکی اتصال به شبکه؛ همچون روال جاری (مطابق با آیین نامه تأمین برق و سوخت صنایع)،  پرداخت هزینۀ نیرورسانی و سهم پست و زمین یا ایجاد تاسیسات žارائۀ گواهی ظرفیت : جایگزین پرداخت هزینۀ عمومی برقراری انشعاب این گواهی یک کالای سرمایه‌ای بود …

فنی و مهندسی

دانلود پاورپوینت نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.