دانلود پاورپوینت پروژه پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای فارس

دانلود پاورپوینت پروژه پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای فارس

دانلود پاورپوینت پروژه پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای فارس


مراحل انجام کار: تهیه و آماده سازی نقشه های استان فارس و بوشهر برداشت اطلاعات  مکانی و توصیفی تاسیسات شبکه انتقال و فوق توزیع طراحی بانک اطلاعاتی طراحی محیط کاربر پسند واسط جهت ارتباط با بانک اطلاعاتی   دید کلی و محدوده تحت پوشش: مقیاس ۱:۲۵۰۰۰   تعداد کل شیت نقشه ۹۹۷شیت   913 شیت در فرمت SHP   84 شیت در فرمت DGN   فرمت SHP: مشکلات موجود: وجود برخی خطاهای مقدماتی(Gap , Sliver ,…) عدم وجود اطلاعات برای برخی مناطق (مثل مناطق نظامی) ذخیره‌سازی براساس برگ نقشه (Sheet wise) وجود اطلاعات اضافی (data redundancy) عدم استفاده از کدبندی مشابه برای نقشه‌های هم جوار (عوارضی که در چند نقشه قرار دارند) عدم داشتن بانک اطلاعاتی مشترک (به دلیل عملیات بهنگام سازی پایگاه داده‌) عدم لایه‌بندی مشابه و سیمبولوژی مشابه برای نقشه‌ها اشکالات مربوط به منحنی های هم میزان (خطوط ارتفاعی) مجزا بودن اطلاعات مکانی و توصیفی لایه‌بندی متمایز با طرح جامع سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق   فرمت DGN: مشکلات موجود: دار …

دانلود پاورپوینت پروژه پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای فارس


مراحل انجام کار: تهیه و آماده سازی نقشه های استان فارس و بوشهر برداشت اطلاعات  مکانی و توصیفی تاسیسات شبکه انتقال و فوق توزیع طراحی بانک اطلاعاتی طراحی محیط کاربر پسند واسط جهت ارتباط با بانک اطلاعاتی   دید کلی و محدوده تحت پوشش: مقیاس ۱:۲۵۰۰۰   تعداد کل شیت نقشه ۹۹۷شیت   913 شیت در فرمت SHP   84 شیت در فرمت DGN   فرمت SHP: مشکلات موجود: وجود برخی خطاهای مقدماتی(Gap , Sliver ,…) عدم وجود اطلاعات برای برخی مناطق (مثل مناطق نظامی) ذخیره‌سازی براساس برگ نقشه (Sheet wise) وجود اطلاعات اضافی (data redundancy) عدم استفاده از کدبندی مشابه برای نقشه‌های هم جوار (عوارضی که در چند نقشه قرار دارند) عدم داشتن بانک اطلاعاتی مشترک (به دلیل عملیات بهنگام سازی پایگاه داده‌) عدم لایه‌بندی مشابه و سیمبولوژی مشابه برای نقشه‌ها اشکالات مربوط به منحنی های هم میزان (خطوط ارتفاعی) مجزا بودن اطلاعات مکانی و توصیفی لایه‌بندی متمایز با طرح جامع سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق   فرمت DGN: مشکلات موجود: دار …

دانلود پاورپوینت پروژه پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای فارس


مراحل انجام کار: تهیه و آماده سازی نقشه های استان فارس و بوشهر برداشت اطلاعات  مکانی و توصیفی تاسیسات شبکه انتقال و فوق توزیع طراحی بانک اطلاعاتی طراحی محیط کاربر پسند واسط جهت ارتباط با بانک اطلاعاتی   دید کلی و محدوده تحت پوشش: مقیاس ۱:۲۵۰۰۰   تعداد کل شیت نقشه ۹۹۷شیت   913 شیت در فرمت SHP   84 شیت در فرمت DGN   فرمت SHP: مشکلات موجود: وجود برخی خطاهای مقدماتی(Gap , Sliver ,…) عدم وجود اطلاعات برای برخی مناطق (مثل مناطق نظامی) ذخیره‌سازی براساس برگ نقشه (Sheet wise) وجود اطلاعات اضافی (data redundancy) عدم استفاده از کدبندی مشابه برای نقشه‌های هم جوار (عوارضی که در چند نقشه قرار دارند) عدم داشتن بانک اطلاعاتی مشترک (به دلیل عملیات بهنگام سازی پایگاه داده‌) عدم لایه‌بندی مشابه و سیمبولوژی مشابه برای نقشه‌ها اشکالات مربوط به منحنی های هم میزان (خطوط ارتفاعی) مجزا بودن اطلاعات مکانی و توصیفی لایه‌بندی متمایز با طرح جامع سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق   فرمت DGN: مشکلات موجود: دار …

فنی و مهندسی

دانلود پاورپوینت پروژه پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای فارس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.