دانلود کتاب آتش و خون | تاریخچه جذاب تارگرین ها

دانلود کتاب آتش و خون | تاریخچه جذاب تارگرین ها

دانلود کتاب آتش و خون | تاریخچه جذاب تارگرین ها


کتاب “آتش و خون” جدیدترین اثر جرج آر.آر مارتین خالق اثر سری رمان های نغمه آتش و یخ می باشد. در این کتاب به تاریخچه جذاب تارگرین ها پرداخته می شود. اتفاقات این کتاب در قرن ها قبل از رمان “بازی تاج و تخت” اتفاق می افتد، جایی که خاندان تارگرین ها – تنها بازمانده از نژاد والریا – در جزیره دراگ استون اقامت گزیدند. کتاب “آتش و خون” از داستان آگان فاتح – سازنده تخت آهنین – شروع می شود و در ادامه داستان نسل های بعدی تارگرین برای حفظ این صندلی آهنین بازگو می شود فهرست کتاب سلطنت اژدها-جنگ های پادشاه اگان. سه سر اژدها-حکومت و دولت پادشاه اگان. فرزندان اژدها اگان فاتح شاهزاده ای که پادشاه شد-اوج گرفتن جهیریس اول. سال سه عروس. حاکمان فراوان. زمان امتحان-تمدید امپراطوری. تولد،مرگ و خیانت در دوران جهیریس اول. جهیریس اول و آلایسانه-پیروزیها و تراژدی جهیریس و آلایسانه-سیاست ها،فرزند و اندوه. جانشینان اژدها-سوال موفقیت. مرگ اژدها-سیاهان و سبزها. مرگ اژدهایان-فرزند پس از فرزند. مرگ اژدهایان-اژدهای قرمز و طلایی. مرگ اژدهایان-پیروزی های ر …

دانلود کتاب آتش و خون | تاریخچه جذاب تارگرین ها


کتاب “آتش و خون” جدیدترین اثر جرج آر.آر مارتین خالق اثر سری رمان های نغمه آتش و یخ می باشد. در این کتاب به تاریخچه جذاب تارگرین ها پرداخته می شود. اتفاقات این کتاب در قرن ها قبل از رمان “بازی تاج و تخت” اتفاق می افتد، جایی که خاندان تارگرین ها – تنها بازمانده از نژاد والریا – در جزیره دراگ استون اقامت گزیدند. کتاب “آتش و خون” از داستان آگان فاتح – سازنده تخت آهنین – شروع می شود و در ادامه داستان نسل های بعدی تارگرین برای حفظ این صندلی آهنین بازگو می شود فهرست کتاب سلطنت اژدها-جنگ های پادشاه اگان. سه سر اژدها-حکومت و دولت پادشاه اگان. فرزندان اژدها اگان فاتح شاهزاده ای که پادشاه شد-اوج گرفتن جهیریس اول. سال سه عروس. حاکمان فراوان. زمان امتحان-تمدید امپراطوری. تولد،مرگ و خیانت در دوران جهیریس اول. جهیریس اول و آلایسانه-پیروزیها و تراژدی جهیریس و آلایسانه-سیاست ها،فرزند و اندوه. جانشینان اژدها-سوال موفقیت. مرگ اژدها-سیاهان و سبزها. مرگ اژدهایان-فرزند پس از فرزند. مرگ اژدهایان-اژدهای قرمز و طلایی. مرگ اژدهایان-پیروزی های ر …

دانلود کتاب آتش و خون | تاریخچه جذاب تارگرین ها


کتاب “آتش و خون” جدیدترین اثر جرج آر.آر مارتین خالق اثر سری رمان های نغمه آتش و یخ می باشد. در این کتاب به تاریخچه جذاب تارگرین ها پرداخته می شود. اتفاقات این کتاب در قرن ها قبل از رمان “بازی تاج و تخت” اتفاق می افتد، جایی که خاندان تارگرین ها – تنها بازمانده از نژاد والریا – در جزیره دراگ استون اقامت گزیدند. کتاب “آتش و خون” از داستان آگان فاتح – سازنده تخت آهنین – شروع می شود و در ادامه داستان نسل های بعدی تارگرین برای حفظ این صندلی آهنین بازگو می شود فهرست کتاب سلطنت اژدها-جنگ های پادشاه اگان. سه سر اژدها-حکومت و دولت پادشاه اگان. فرزندان اژدها اگان فاتح شاهزاده ای که پادشاه شد-اوج گرفتن جهیریس اول. سال سه عروس. حاکمان فراوان. زمان امتحان-تمدید امپراطوری. تولد،مرگ و خیانت در دوران جهیریس اول. جهیریس اول و آلایسانه-پیروزیها و تراژدی جهیریس و آلایسانه-سیاست ها،فرزند و اندوه. جانشینان اژدها-سوال موفقیت. مرگ اژدها-سیاهان و سبزها. مرگ اژدهایان-فرزند پس از فرزند. مرگ اژدهایان-اژدهای قرمز و طلایی. مرگ اژدهایان-پیروزی های ر …

عمومی و آزاد

دانلود کتاب آتش و خون, رمان آتش و خون, کتاب آتش و خون تارگرین ها, داستان خاندان تارگرین ها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.