دستیابی به تحلیل دریافت شهروندان قائمشهری از موسیقی محلی مازندران…

دستیابی به تحلیل دریافت شهروندان قائمشهری از موسیقی محلی مازندران…

دستیابی به تحلیل دریافت شهروندان قائمشهری از موسیقی محلی مازندران...

دستیابی به تحلیل دریافت شهروندان قائمشهری از موسیقی محلی مازندران…

فصل اول
کلیـات تحقیق
 1-1 مقدمه
پیوند خوردن موسیقی با بسیاری از عرصه های اجتماعی و فردی زندگی روزمره انسان در هیچ دوره‌ای به اندازه عصر حاضر نبوده است. امروزه حضور بیش از پیش موسیقی بعنوان ابزار یا کانال ارتباطی و یا نمادی برای برقراری ارتباط وخلق و دریافت معنا،واقعیتی انکار ناپذیر است .همچنین موج جدید رشد ابزار های تکنولوژیک بر مصرف موسیقی تاثیر شایان توجهی داشته است،به طوری‌که «افراد قادرند موسیقی را از اینترنت،حامل های صوتی…

سایر رشته های هنر

تحلیل دریافت شهروندان,موسیقی محلی مازندران,word,دانلود پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.