دوپینگ ورزشی دوره مربیگری درجه سه تئوری

دوپینگ ورزشی دوره مربیگری درجه سه تئوری

دوپینگ ورزشی دوره مربیگری درجه سه تئوری


دوپینگ ورزشی دوره مربیگری درجه سه تئوری دوپینگ چیست؟ واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است.اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می گردید. بتدریج این واژه استفاده گسترده تری پیدا کرد و در ورزش امروزه به معضلی تبدیل شده است . واژه دوپینگ در دنیای امروز به معنای استفاده ورزشکار از مواد یا روش هایی است که به قصد افزایش کارآیی در ورزش انجام می شود. دوپینگ به معنای استفاده از مواد متعلق به گروه داروهای ممنوع،محدود شده و یا استفاده از روش های گوناگون غیرمجازی می باشد . دوپینگ نوعی تقلب است که از جنبه های مختلف منجر به انحطاط و مرگ می شود.مرگ فیزیولوژیک چرا که دستکاری غیرقانونی در فرایند طبیعی باعث تغییرات شدید و گاهاً برگشت ناپذیری در بدن می شود . مرگ جسمی نظیر برخی موارد اسف بار مرگ ورزشکارانی که در سال های اخیر مشاهده شده است.انحطاط روانی و شخصیتی ناشی از رضایت شخص به تقلب،نادیده انگاشتن توانایی ها و ظرفیت های شخصی و بزرگ کردن ناتوانی ها و معایب و بالاخره انحطاط اخلاقی به واسطه تعدی فرد از قوانینی که تمام جامعه بشری پایبند آن هستند . …

دوپینگ ورزشی دوره مربیگری درجه سه تئوری


دوپینگ ورزشی دوره مربیگری درجه سه تئوری دوپینگ چیست؟ واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است.اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می گردید. بتدریج این واژه استفاده گسترده تری پیدا کرد و در ورزش امروزه به معضلی تبدیل شده است . واژه دوپینگ در دنیای امروز به معنای استفاده ورزشکار از مواد یا روش هایی است که به قصد افزایش کارآیی در ورزش انجام می شود. دوپینگ به معنای استفاده از مواد متعلق به گروه داروهای ممنوع،محدود شده و یا استفاده از روش های گوناگون غیرمجازی می باشد . دوپینگ نوعی تقلب است که از جنبه های مختلف منجر به انحطاط و مرگ می شود.مرگ فیزیولوژیک چرا که دستکاری غیرقانونی در فرایند طبیعی باعث تغییرات شدید و گاهاً برگشت ناپذیری در بدن می شود . مرگ جسمی نظیر برخی موارد اسف بار مرگ ورزشکارانی که در سال های اخیر مشاهده شده است.انحطاط روانی و شخصیتی ناشی از رضایت شخص به تقلب،نادیده انگاشتن توانایی ها و ظرفیت های شخصی و بزرگ کردن ناتوانی ها و معایب و بالاخره انحطاط اخلاقی به واسطه تعدی فرد از قوانینی که تمام جامعه بشری پایبند آن هستند . …

دوپینگ ورزشی دوره مربیگری درجه سه تئوری


دوپینگ ورزشی دوره مربیگری درجه سه تئوری دوپینگ چیست؟ واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است.اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می گردید. بتدریج این واژه استفاده گسترده تری پیدا کرد و در ورزش امروزه به معضلی تبدیل شده است . واژه دوپینگ در دنیای امروز به معنای استفاده ورزشکار از مواد یا روش هایی است که به قصد افزایش کارآیی در ورزش انجام می شود. دوپینگ به معنای استفاده از مواد متعلق به گروه داروهای ممنوع،محدود شده و یا استفاده از روش های گوناگون غیرمجازی می باشد . دوپینگ نوعی تقلب است که از جنبه های مختلف منجر به انحطاط و مرگ می شود.مرگ فیزیولوژیک چرا که دستکاری غیرقانونی در فرایند طبیعی باعث تغییرات شدید و گاهاً برگشت ناپذیری در بدن می شود . مرگ جسمی نظیر برخی موارد اسف بار مرگ ورزشکارانی که در سال های اخیر مشاهده شده است.انحطاط روانی و شخصیتی ناشی از رضایت شخص به تقلب،نادیده انگاشتن توانایی ها و ظرفیت های شخصی و بزرگ کردن ناتوانی ها و معایب و بالاخره انحطاط اخلاقی به واسطه تعدی فرد از قوانینی که تمام جامعه بشری پایبند آن هستند . …

عمومی و آزاد

دوپینگ ورزشی دوره مربیگری درجه سه تئوری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.