دینامیک و ارتعاشات

دینامیک و ارتعاشات

دینامیک و ارتعاشات

دینامیک ذره: مختصات های مستطیلی (متعامد)
۱. ۱۲: در این فصل دینامیک (کینماتیک و کینتیک) ذره را در سیستم مختصات مستطیلی مطالعه می کنیم. بحث محدود به تک ذره ای ها می باشد و محورهای مختصات ثابت فرض می گردند؛ یعنی، حرکت نمی کنند. دینامیک دو یا چند ذره متعامل و کینماتیک حرکت نسبی در این فصل شامل می شوند.
تعریف متغیرهای کینماتیکی اساسی (موقعیت، سرعت و شتاب) که در فصل قبلی نشان داده شدند ترجیحی برای سیستم مختصاتی ایجاد ننمودند. بنابراین؛ این تعاریف…

مهندسی مکانیک

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.