دیگرنیازی به عمل جراحی قلب و خطرات آن نیست

دیگرنیازی به عمل جراحی قلب و خطرات آن نیست

دیگرنیازی به عمل جراحی قلب و خطرات آن نیست

دیگرنیازی به عمل جراحی قلب و خطرات آن نیست

به نام خدا
هموطنم سلام

من مدتی بود ازدرد قفسه سینه و قلب درد رنج میبردم و راستشو بگم از رفتن به بیمارستان خیلی میترسیدم چراکه دیده بودم بعضی ها با مشکلات خیلی
ساده جسمی به بیمارستان مراجعه کردندومتاسفانه الان باید بر مزارشان فاتحه خواندواین امر مختص ایران نیست درتمام کشورها این مسئله وجود دارد
بنابراین من شروع به تحقیق ومطالعه کردم و بطور معجزه آسا به این نسخه پی بردم ابتدا شک داشتم چاره گرفتگی رگهای عروق و قلب و چربی خون بالاو…
این…

دیگرنیازی به عمل جراحی قلب و خطرات آن نیست

دیگرنیازی به عمل جراحی قلب و خطرات آن نیست

به نام خدا
هموطنم سلام

من مدتی بود ازدرد قفسه سینه و قلب درد رنج میبردم و راستشو بگم از رفتن به بیمارستان خیلی میترسیدم چراکه دیده بودم بعضی ها با مشکلات خیلی
ساده جسمی به بیمارستان مراجعه کردندومتاسفانه الان باید بر مزارشان فاتحه خواندواین امر مختص ایران نیست درتمام کشورها این مسئله وجود دارد
بنابراین من شروع به تحقیق ومطالعه کردم و بطور معجزه آسا به این نسخه پی بردم ابتدا شک داشتم چاره گرفتگی رگهای عروق و قلب و چربی خون بالاو…
این…

دیگرنیازی به عمل جراحی قلب و خطرات آن نیست

دیگرنیازی به عمل جراحی قلب و خطرات آن نیست

به نام خدا
هموطنم سلام

من مدتی بود ازدرد قفسه سینه و قلب درد رنج میبردم و راستشو بگم از رفتن به بیمارستان خیلی میترسیدم چراکه دیده بودم بعضی ها با مشکلات خیلی
ساده جسمی به بیمارستان مراجعه کردندومتاسفانه الان باید بر مزارشان فاتحه خواندواین امر مختص ایران نیست درتمام کشورها این مسئله وجود دارد
بنابراین من شروع به تحقیق ومطالعه کردم و بطور معجزه آسا به این نسخه پی بردم ابتدا شک داشتم چاره گرفتگی رگهای عروق و قلب و چربی خون بالاو…
این…

پزشکی عمومی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.