راهنمای پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL- BREF)

راهنمای پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL- BREF)


فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات: ۱۱ص تعداد سوالات:۲۶ تا معرفی: پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی یک ابزار خود گزارشی است که توسط سازمان بهداشت جهانی به منظور ارزیابی کیفیت زندگی افراد طراحی شده است. نسخه اصلی آزمون که یک پرسشنامه صد سوالی است دارای چهار ۱۸حیطه و ۲۴ عامل است. به علت طولانی بودن نسخه اصلی و دشواری تکمیل آن توسط برخی از آزمودنی ها، سازمان بهداشت جهانی نسخه کوتاه این ‌آزمون یعنی WHOQOL- BREF را نیز ارائه کرد.  نسخه کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی دارای ۲۶ سوال است. دو سوال اول کیفیت زندگی و میزان سلامت کلی فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد و ۲۴ سوال دیگر به بررسی ۴ اصلی این پرسشنامه یعنی: سلامت جسمانی، سلامت روان، روابط اجتماعی و سلامت محیط می‌پردازد. هر سوال در برگیرنده یکی از ۲۴ عامل مطرح شده در پرسشنامه اصلی است. همانطور که گفته شد این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای به هر سوال پاسخ دهد. این آزمون باید توس …


فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات: ۱۱ص تعداد سوالات:۲۶ تا معرفی: پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی یک ابزار خود گزارشی است که توسط سازمان بهداشت جهانی به منظور ارزیابی کیفیت زندگی افراد طراحی شده است. نسخه اصلی آزمون که یک پرسشنامه صد سوالی است دارای چهار ۱۸حیطه و ۲۴ عامل است. به علت طولانی بودن نسخه اصلی و دشواری تکمیل آن توسط برخی از آزمودنی ها، سازمان بهداشت جهانی نسخه کوتاه این ‌آزمون یعنی WHOQOL- BREF را نیز ارائه کرد.  نسخه کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی دارای ۲۶ سوال است. دو سوال اول کیفیت زندگی و میزان سلامت کلی فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد و ۲۴ سوال دیگر به بررسی ۴ اصلی این پرسشنامه یعنی: سلامت جسمانی، سلامت روان، روابط اجتماعی و سلامت محیط می‌پردازد. هر سوال در برگیرنده یکی از ۲۴ عامل مطرح شده در پرسشنامه اصلی است. همانطور که گفته شد این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای به هر سوال پاسخ دهد. این آزمون باید توس …


فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات: ۱۱ص تعداد سوالات:۲۶ تا معرفی: پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی یک ابزار خود گزارشی است که توسط سازمان بهداشت جهانی به منظور ارزیابی کیفیت زندگی افراد طراحی شده است. نسخه اصلی آزمون که یک پرسشنامه صد سوالی است دارای چهار ۱۸حیطه و ۲۴ عامل است. به علت طولانی بودن نسخه اصلی و دشواری تکمیل آن توسط برخی از آزمودنی ها، سازمان بهداشت جهانی نسخه کوتاه این ‌آزمون یعنی WHOQOL- BREF را نیز ارائه کرد.  نسخه کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی دارای ۲۶ سوال است. دو سوال اول کیفیت زندگی و میزان سلامت کلی فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد و ۲۴ سوال دیگر به بررسی ۴ اصلی این پرسشنامه یعنی: سلامت جسمانی، سلامت روان، روابط اجتماعی و سلامت محیط می‌پردازد. هر سوال در برگیرنده یکی از ۲۴ عامل مطرح شده در پرسشنامه اصلی است. همانطور که گفته شد این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای به هر سوال پاسخ دهد. این آزمون باید توس …

علوم انسانی

راهنمای, پرسشنامه, کیفیت زندگی ,سازمان بهداشت, جهانی, WHOQOL BREF

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.