ردیابی امواج تراهرتز با حساسیت بالا از طریق تشعشعات نانو آنتن های پلاسمونیک بلند برد

ردیابی امواج تراهرتز با حساسیت بالا از طریق تشعشعات نانو آنتن های پلاسمونیک بلند برد


با توجه به شواهد موجود آنتن های نوررسانای پلاسمونیک برای افزایش واکنش گرایی و حساسیت ردیابی در ردیاب های نوررسانا در سیستم های اسکپتروکوپی و تصویر برداری تراهرتزی با بازه زمانی ثابت بسیار موثر است. با این حال، پهنای باند عملیاتی آنتن های نوررسانای پلاسمونیک که از پیش مشاهده شده بود به دلیل محدودیت های پهنای باند در آنتن ها و پارزیت های نوررسانای آنها منحصر شده بود. در این مقاله روشی قدرتمند برای پی بردن به گستره پهنای باند ردیاب های تراهرتزی از طریق تشعشعات نانو آنتن های نوررسانای پلاسمونیک بلند برد ارائه میدهیم. یکی از نو آوری های اصلی که این ردیاب تراهرتزی را نسبت به آخرین نمونه های موجود برتری میبخشد هندسه بلند برد دستگاهیست که رابطه ای متقابل قوی بین پرتو های شایع تراهرتز و پمپ نوری در مقیاس نانویی همزمان با دستیابی به پهنای باند عملیاتی گسترده ارائه میدهد. محدوده فعال گسترده دستگاه امکان عملکرد قوی را با وجود ناهماهنگی پرتو های نوری و تراهرتزی فراهم میکند. حال ردیابی پهنای باند تراهرتز را با سطح نسبت سیگنال به صدایی با بلندی ۱۰۷Db را نشان میدهیم. …


با توجه به شواهد موجود آنتن های نوررسانای پلاسمونیک برای افزایش واکنش گرایی و حساسیت ردیابی در ردیاب های نوررسانا در سیستم های اسکپتروکوپی و تصویر برداری تراهرتزی با بازه زمانی ثابت بسیار موثر است. با این حال، پهنای باند عملیاتی آنتن های نوررسانای پلاسمونیک که از پیش مشاهده شده بود به دلیل محدودیت های پهنای باند در آنتن ها و پارزیت های نوررسانای آنها منحصر شده بود. در این مقاله روشی قدرتمند برای پی بردن به گستره پهنای باند ردیاب های تراهرتزی از طریق تشعشعات نانو آنتن های نوررسانای پلاسمونیک بلند برد ارائه میدهیم. یکی از نو آوری های اصلی که این ردیاب تراهرتزی را نسبت به آخرین نمونه های موجود برتری میبخشد هندسه بلند برد دستگاهیست که رابطه ای متقابل قوی بین پرتو های شایع تراهرتز و پمپ نوری در مقیاس نانویی همزمان با دستیابی به پهنای باند عملیاتی گسترده ارائه میدهد. محدوده فعال گسترده دستگاه امکان عملکرد قوی را با وجود ناهماهنگی پرتو های نوری و تراهرتزی فراهم میکند. حال ردیابی پهنای باند تراهرتز را با سطح نسبت سیگنال به صدایی با بلندی ۱۰۷Db را نشان میدهیم. …


با توجه به شواهد موجود آنتن های نوررسانای پلاسمونیک برای افزایش واکنش گرایی و حساسیت ردیابی در ردیاب های نوررسانا در سیستم های اسکپتروکوپی و تصویر برداری تراهرتزی با بازه زمانی ثابت بسیار موثر است. با این حال، پهنای باند عملیاتی آنتن های نوررسانای پلاسمونیک که از پیش مشاهده شده بود به دلیل محدودیت های پهنای باند در آنتن ها و پارزیت های نوررسانای آنها منحصر شده بود. در این مقاله روشی قدرتمند برای پی بردن به گستره پهنای باند ردیاب های تراهرتزی از طریق تشعشعات نانو آنتن های نوررسانای پلاسمونیک بلند برد ارائه میدهیم. یکی از نو آوری های اصلی که این ردیاب تراهرتزی را نسبت به آخرین نمونه های موجود برتری میبخشد هندسه بلند برد دستگاهیست که رابطه ای متقابل قوی بین پرتو های شایع تراهرتز و پمپ نوری در مقیاس نانویی همزمان با دستیابی به پهنای باند عملیاتی گسترده ارائه میدهد. محدوده فعال گسترده دستگاه امکان عملکرد قوی را با وجود ناهماهنگی پرتو های نوری و تراهرتزی فراهم میکند. حال ردیابی پهنای باند تراهرتز را با سطح نسبت سیگنال به صدایی با بلندی ۱۰۷Db را نشان میدهیم. …

فنی و مهندسی

عمران, الکترونیک, آنتن ,نانو آنتن, پلاسمونیک ,ردیابی امواج تراهرتز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.