رمزنگاری تصاویر رنگی با استفاده از توابع فوق آشوب و شیفت چرخشی

رمزنگاری تصاویر رنگی با استفاده از توابع فوق آشوب و شیفت چرخشی


عنوان: پیاده سازی مقاله با عنوان ” رمزنگاری تصاویر رنگی با استفاده از توابع فوق آشوب و شیفت چرخشی” در متلب  سال انتشار ۱۳۹۵ محل انتشار: اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر تعداد صفحات: ۶  زبان ارائه مقاله: فارسی  چکیده مقاله: با توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات، انتقال تصاویر دیجیتال از طریق رسانه های ارتباطی، بصورت گسترده توسعه پیدا کرده است. امنیت دریافت داده های چند رسانه ای بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، دستیابی های غیر مجاز به اطلاعات شخصی و خاص، به یک مشکل اساسی در دنیای دیجیتال تبدیل شده است. مشکلات امنیتی نگرانی های زیادی را برای محققین و عموم مردم ایجاد کرده است. رمزنگاری یکی از راه های قدیمی و موثر برای حل این چالش ها است. روش پیشنهادی از دو گام اغتشاش و انتشار تشکیل شده است. در گام اغتشاش با استفاده از نگاشت آشوب مکان پیکسلها در تصویر اصلی تغییر می یابند و همبستگی میان پیکسلهای مجاور بشدت کاهش می یابد، در گام انتشار، از نگاشت فوق اشوب چن جهت تولید اعداد تصادفی و همچنین شیفت چرخشی جهترمزنگاری استفاده شده است. نتایج تجربی نشا …


عنوان: پیاده سازی مقاله با عنوان ” رمزنگاری تصاویر رنگی با استفاده از توابع فوق آشوب و شیفت چرخشی” در متلب  سال انتشار ۱۳۹۵ محل انتشار: اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر تعداد صفحات: ۶  زبان ارائه مقاله: فارسی  چکیده مقاله: با توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات، انتقال تصاویر دیجیتال از طریق رسانه های ارتباطی، بصورت گسترده توسعه پیدا کرده است. امنیت دریافت داده های چند رسانه ای بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، دستیابی های غیر مجاز به اطلاعات شخصی و خاص، به یک مشکل اساسی در دنیای دیجیتال تبدیل شده است. مشکلات امنیتی نگرانی های زیادی را برای محققین و عموم مردم ایجاد کرده است. رمزنگاری یکی از راه های قدیمی و موثر برای حل این چالش ها است. روش پیشنهادی از دو گام اغتشاش و انتشار تشکیل شده است. در گام اغتشاش با استفاده از نگاشت آشوب مکان پیکسلها در تصویر اصلی تغییر می یابند و همبستگی میان پیکسلهای مجاور بشدت کاهش می یابد، در گام انتشار، از نگاشت فوق اشوب چن جهت تولید اعداد تصادفی و همچنین شیفت چرخشی جهترمزنگاری استفاده شده است. نتایج تجربی نشا …


عنوان: پیاده سازی مقاله با عنوان ” رمزنگاری تصاویر رنگی با استفاده از توابع فوق آشوب و شیفت چرخشی” در متلب  سال انتشار ۱۳۹۵ محل انتشار: اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر تعداد صفحات: ۶  زبان ارائه مقاله: فارسی  چکیده مقاله: با توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات، انتقال تصاویر دیجیتال از طریق رسانه های ارتباطی، بصورت گسترده توسعه پیدا کرده است. امنیت دریافت داده های چند رسانه ای بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، دستیابی های غیر مجاز به اطلاعات شخصی و خاص، به یک مشکل اساسی در دنیای دیجیتال تبدیل شده است. مشکلات امنیتی نگرانی های زیادی را برای محققین و عموم مردم ایجاد کرده است. رمزنگاری یکی از راه های قدیمی و موثر برای حل این چالش ها است. روش پیشنهادی از دو گام اغتشاش و انتشار تشکیل شده است. در گام اغتشاش با استفاده از نگاشت آشوب مکان پیکسلها در تصویر اصلی تغییر می یابند و همبستگی میان پیکسلهای مجاور بشدت کاهش می یابد، در گام انتشار، از نگاشت فوق اشوب چن جهت تولید اعداد تصادفی و همچنین شیفت چرخشی جهترمزنگاری استفاده شده است. نتایج تجربی نشا …

فنی و مهندسی

رمزنگاری تصویر, شیفت چرخشی, سیستم فوق آشوب چن, توابع فوق آشوب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.