روشهای تحقیق در روانشناسی اجتماعی

روشهای تحقیق در روانشناسی اجتماعی


روشهای تحقیق در روانشناسی اجتماعی روان شناسی اجتماعی رشته روان شناسی دکتر یوسف کریمی – انتشارات دانشگاه پیام نور تهیه کننده: نصرت کاظمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران دی ۱۳۸۵ روشهای تحقیق در روانشناسی اجتماعی  گفتار اول: تعریف، تاریخچه و روشهای تحقیق در روان شناسی اجتماعی هدف آموزشی کلی:   آشنایی با تعریف و زمینه تاریخی علم روان شناسی اجتماعی و شناخت ویژگیهای روشهای تحقیق در این علم. هدفهای آموزشی جزئی:   دانشجویان پس از مطالعه این فصل باید بتوانند: ۱- یک تعریف ساده و جامع از روان شناسی اجتماعی بیان کنند. ۲- لااقل یک الگوی رفتاری را که جامعه در ما نقش زده است مثال بزنند ۳- شباهتها و تفاوتهای روان شناسی اجتماعی با علومی نظیر روان شناسی عمومی، جامعه شناسی و قوم شناسی را توضیح دهند. ۴- ویژگیها و هدفهای روش علمی را توضیح دهند. ۵- مشخصات، مزایا و معایب روشهای مختلف تحقیق در روان شناسی اجتماعی نظیر تحقیق آرشیوی، تحقیق زمینه یابی، تحقیق میدانی و تحقیق آزمایشگاهی را بیان کنند. ۶- محاسن، معایب و موارد کاربرد روشهای تحقیق ذکر شده …


روشهای تحقیق در روانشناسی اجتماعی روان شناسی اجتماعی رشته روان شناسی دکتر یوسف کریمی – انتشارات دانشگاه پیام نور تهیه کننده: نصرت کاظمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران دی ۱۳۸۵ روشهای تحقیق در روانشناسی اجتماعی  گفتار اول: تعریف، تاریخچه و روشهای تحقیق در روان شناسی اجتماعی هدف آموزشی کلی:   آشنایی با تعریف و زمینه تاریخی علم روان شناسی اجتماعی و شناخت ویژگیهای روشهای تحقیق در این علم. هدفهای آموزشی جزئی:   دانشجویان پس از مطالعه این فصل باید بتوانند: ۱- یک تعریف ساده و جامع از روان شناسی اجتماعی بیان کنند. ۲- لااقل یک الگوی رفتاری را که جامعه در ما نقش زده است مثال بزنند ۳- شباهتها و تفاوتهای روان شناسی اجتماعی با علومی نظیر روان شناسی عمومی، جامعه شناسی و قوم شناسی را توضیح دهند. ۴- ویژگیها و هدفهای روش علمی را توضیح دهند. ۵- مشخصات، مزایا و معایب روشهای مختلف تحقیق در روان شناسی اجتماعی نظیر تحقیق آرشیوی، تحقیق زمینه یابی، تحقیق میدانی و تحقیق آزمایشگاهی را بیان کنند. ۶- محاسن، معایب و موارد کاربرد روشهای تحقیق ذکر شده …


روشهای تحقیق در روانشناسی اجتماعی روان شناسی اجتماعی رشته روان شناسی دکتر یوسف کریمی – انتشارات دانشگاه پیام نور تهیه کننده: نصرت کاظمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران دی ۱۳۸۵ روشهای تحقیق در روانشناسی اجتماعی  گفتار اول: تعریف، تاریخچه و روشهای تحقیق در روان شناسی اجتماعی هدف آموزشی کلی:   آشنایی با تعریف و زمینه تاریخی علم روان شناسی اجتماعی و شناخت ویژگیهای روشهای تحقیق در این علم. هدفهای آموزشی جزئی:   دانشجویان پس از مطالعه این فصل باید بتوانند: ۱- یک تعریف ساده و جامع از روان شناسی اجتماعی بیان کنند. ۲- لااقل یک الگوی رفتاری را که جامعه در ما نقش زده است مثال بزنند ۳- شباهتها و تفاوتهای روان شناسی اجتماعی با علومی نظیر روان شناسی عمومی، جامعه شناسی و قوم شناسی را توضیح دهند. ۴- ویژگیها و هدفهای روش علمی را توضیح دهند. ۵- مشخصات، مزایا و معایب روشهای مختلف تحقیق در روان شناسی اجتماعی نظیر تحقیق آرشیوی، تحقیق زمینه یابی، تحقیق میدانی و تحقیق آزمایشگاهی را بیان کنند. ۶- محاسن، معایب و موارد کاربرد روشهای تحقیق ذکر شده …

علوم انسانی

روشهای تحقیق در روانشناسی اجتماعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.