ریسک در اقتصاد

ریسک در اقتصاد

ریسک در اقتصاد

ریسک در اقتصاد

۲۵ صفحه
قابل ویرایش…word
———————————————————–
مقدمه
رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکتهای تجاری برای جذب بهینه منابعمحدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. مصرفبهینه این منابع، دومین عاملی است که از نقش موثری در کسب مزیت رقابتی برایشرکتها برخوردار است. در این راستا، با وجود تمام برنامه‌ریزیها ودقت‌نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در این زمینه صورت می‌گیرد،اماهنوز…

اقتصاد

ریسک در اقتصاد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.