زندگی نامه زکریای رازی

زندگی نامه زکریای رازی

 


مقاله در مورد زندگی نامه زکریای رازی تعداد صفحه:۸ فرمت پی دی اف بخشی از مقاله:ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه، زادروز ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎم ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه «داروﺳﺎزی»ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ و ﺷﯿﻤﯿﺪان ﻧﺎﻣﺪار اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز اﺳﺖ . زﮐﺮﯾﺎی رازی ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ آوازه ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم رﻓﯿﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ داﻧﺶ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اش اﻋﺠﺎب و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﻤﻪ را…….. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.