زن از دیدگاه شهید مرتضی مطهری

زن از دیدگاه شهید مرتضی مطهری

زن از دیدگاه شهید مرتضی مطهری

زن از دیدگاه شهید مرتضی مطهری

ازنظر مطهری زندگی اجتماعی آدمی برخلاف زندگی اجتماعی حیوانات همواره دستخوش تغییر وتحول است. طبیعت انسان را بالغ و آزاد و خود سرپرست قرار داده است . انسان راه خود را به کمک عقل وعلم وبا قوانین وضعی میپیماید و به همین دلیل است که در مسیر تکامل خود به فساد و انحراف کشیده میشود . به عقیده مطهری این دو استعداد یعنی استعداد انحراف و استعداد تکامل از یکدیگر تفکیک اپذیر نیستند . دو استعداد بالا انسان را به افراط وتفریط میکشانند . او معتقد است که انسان…

سایر رشته های علوم انسانی

شهیدمطهری,تحقیق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.