سازماندهی قوانین و مقررات دموکراتیک

سازماندهی قوانین و مقررات دموکراتیک


چرا قوانین و مقررات بدین صورت سازماندهی شده اند؟ اگر میشد از ماشین زمان استفاده کرد تا مستقیم به تاریخ بادوام ترین مجامع دموکراتیک سفر کرد، هرچه به عقب تر برویم میتوانیم قوانین ساده تر و کمتری بیابیم. با ادامه دادن این روند به نقطه ای میرسیم که من آن را وضع قانون طبیعت مینامم و به طور خلاصه هیئت قانون گذاریست که تمام کار ها در جلسه عمومی(بدون کمیته ها) انجام شده و اعضا قادر هستند تا صحبت ها و اقدامات خود را بدون محدودیت و تنظیم بیان کنند. در این بخش، مطرح میکنیم که برخی ویژگی های جامع هیئت های قانون گذاری مدرن ، مانند دفاتر و احزاب وابسته به برنامه های تخصصی ، به عنوان پاسخی نسبت به کمبود زمان عمومی در وضع قانون طبیعت ایجاد شده اند.   …


چرا قوانین و مقررات بدین صورت سازماندهی شده اند؟ اگر میشد از ماشین زمان استفاده کرد تا مستقیم به تاریخ بادوام ترین مجامع دموکراتیک سفر کرد، هرچه به عقب تر برویم میتوانیم قوانین ساده تر و کمتری بیابیم. با ادامه دادن این روند به نقطه ای میرسیم که من آن را وضع قانون طبیعت مینامم و به طور خلاصه هیئت قانون گذاریست که تمام کار ها در جلسه عمومی(بدون کمیته ها) انجام شده و اعضا قادر هستند تا صحبت ها و اقدامات خود را بدون محدودیت و تنظیم بیان کنند. در این بخش، مطرح میکنیم که برخی ویژگی های جامع هیئت های قانون گذاری مدرن ، مانند دفاتر و احزاب وابسته به برنامه های تخصصی ، به عنوان پاسخی نسبت به کمبود زمان عمومی در وضع قانون طبیعت ایجاد شده اند.   …


چرا قوانین و مقررات بدین صورت سازماندهی شده اند؟ اگر میشد از ماشین زمان استفاده کرد تا مستقیم به تاریخ بادوام ترین مجامع دموکراتیک سفر کرد، هرچه به عقب تر برویم میتوانیم قوانین ساده تر و کمتری بیابیم. با ادامه دادن این روند به نقطه ای میرسیم که من آن را وضع قانون طبیعت مینامم و به طور خلاصه هیئت قانون گذاریست که تمام کار ها در جلسه عمومی(بدون کمیته ها) انجام شده و اعضا قادر هستند تا صحبت ها و اقدامات خود را بدون محدودیت و تنظیم بیان کنند. در این بخش، مطرح میکنیم که برخی ویژگی های جامع هیئت های قانون گذاری مدرن ، مانند دفاتر و احزاب وابسته به برنامه های تخصصی ، به عنوان پاسخی نسبت به کمبود زمان عمومی در وضع قانون طبیعت ایجاد شده اند.   …

علوم انسانی

حقوق , علوم سیاسی, دموکرات , قوانین دموکراتیک