سخت افزار

سخت افزار

سخت افزار

هر یک از دستگاههای موجود بر روی یک شبکه بدون کابـل ، به یک
 
کارت شبکه بدون کابل نیاز خواهند داشت . یک کامپیوتر Laptop
 
، عموما دارای یک اسلات PCMCIA است که کارت شبکه درون
 
آن قرار می گیـرد . کامپیوتـرهای شخصـی نیز به یک کارت شبـکه
 
داخلی که معمولا دارای یک آنتن کوچـک و یا آنتـن خارجـی است ،
 
نیاز خواهند داشت .آنتن های فوق بر روی اغلب دستگاهها ،اختیاری
 
بوده و افزایش سیگنال بر روی کارت را بدنبال خواهد داشت ….

کامپیوتر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.