شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی(صword146)

شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی(صword146)

شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی(صword146)

شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی(صword146)

مقدمه
قرن بیستم علاوه بر پیشرفتهای چشمگیر در قلمروهای علم تکنولوژی ، شاهد توسعه روزافزون نظامهای آموزش و پرورش رسمی در کشورهای مختلف جهان بود. به موازات این توسعه ، مدیریت آموزشی نیز در اغلب کشورهاع به قلمرو مدیریتی پراهمیت تبدیل گردید. از این روع صاحبنظران و کارورزان مدیریت آموزشی ، به مطالعه و توضیح واقعیتهای سازمانهای آموزشی پرداختند. آنها برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات این سازمانهاع ابتدا به دانشها، مهارتها و تجربه های مدیریت در…

مدیریت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.