صحت سنجی مدل سازی های انفجاری در نرم افزار ansys زیرشاخه AutoDyn در فرمت Pdf تعداد ۱۴ صفحه

صحت سنجی مدل سازی های انفجاری در نرم افزار ansys زیرشاخه AutoDyn در فرمت Pdf تعداد ۱۴ صفحه

صحت سنجی مدل سازی های انفجاری در نرم افزار ansys زیرشاخه AutoDyn در فرمت Pdf تعداد ۱۴ صفحه


صحت سنجی مدل سازی های نرم افزار ansys زیرشاخه AutoDyn  در این قسمت با استفاده از مدل ها و نتایج تحقیق  Alias Yusof و همکاران[۱] با موضوع شبیه سازی دیوار بتنی مسلح در برابر بار انفجاری که در ژورنال مطالعات علمی آسیایی در سال ۲۰۱۴ به ثبت رسیده به صحت سنجی مدل سازی ها پرداخته شده است.   مقدمه در این تحقیق رفتار دیوار بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار هوایی بررسی شده است. در این مطالعه یک دیوار بتنی تقویت شده برای مقاومت در برابر بار انفجار برای ظرفیت ۵ کیلوگرم TNT در فاصله ۲ متر طراحی شده است. ضخامت دیوار انفجاری ۲۵۰ میلیمتر و ارتفاع آن ۴۵۰۰ میلی متر است. از نرم افزار AUTODYN 3D برای شبیه سازی رفتار دیوار انفجاری بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار هوایی استفاده شده است. در مجموع چهار وزن مختلف TNT که نشان دهنده حداقل ظرفیت بارگیری فرد یا وسیله نقلیه برای حمل مواد منفجره است، در فاصله ۲ متر از دیوار انفجار شبیه سازی شده است. این بمب ها با مقادیر مختلف ظرفیت انفجار، توسط عابر با ظرفیت ۵ کیلوگرم، موتورسیکلت ۵۰ کیلوگرم، خودرو معمولی ۴۰۰ کیلوگرم و همچنین خودرو ون با ظرفیت ۱۵۰۰ کی …

صحت سنجی مدل سازی های انفجاری در نرم افزار ansys زیرشاخه AutoDyn در فرمت Pdf تعداد ۱۴ صفحه


صحت سنجی مدل سازی های نرم افزار ansys زیرشاخه AutoDyn  در این قسمت با استفاده از مدل ها و نتایج تحقیق  Alias Yusof و همکاران[۱] با موضوع شبیه سازی دیوار بتنی مسلح در برابر بار انفجاری که در ژورنال مطالعات علمی آسیایی در سال ۲۰۱۴ به ثبت رسیده به صحت سنجی مدل سازی ها پرداخته شده است.   مقدمه در این تحقیق رفتار دیوار بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار هوایی بررسی شده است. در این مطالعه یک دیوار بتنی تقویت شده برای مقاومت در برابر بار انفجار برای ظرفیت ۵ کیلوگرم TNT در فاصله ۲ متر طراحی شده است. ضخامت دیوار انفجاری ۲۵۰ میلیمتر و ارتفاع آن ۴۵۰۰ میلی متر است. از نرم افزار AUTODYN 3D برای شبیه سازی رفتار دیوار انفجاری بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار هوایی استفاده شده است. در مجموع چهار وزن مختلف TNT که نشان دهنده حداقل ظرفیت بارگیری فرد یا وسیله نقلیه برای حمل مواد منفجره است، در فاصله ۲ متر از دیوار انفجار شبیه سازی شده است. این بمب ها با مقادیر مختلف ظرفیت انفجار، توسط عابر با ظرفیت ۵ کیلوگرم، موتورسیکلت ۵۰ کیلوگرم، خودرو معمولی ۴۰۰ کیلوگرم و همچنین خودرو ون با ظرفیت ۱۵۰۰ کی …

صحت سنجی مدل سازی های انفجاری در نرم افزار ansys زیرشاخه AutoDyn در فرمت Pdf تعداد ۱۴ صفحه


صحت سنجی مدل سازی های نرم افزار ansys زیرشاخه AutoDyn  در این قسمت با استفاده از مدل ها و نتایج تحقیق  Alias Yusof و همکاران[۱] با موضوع شبیه سازی دیوار بتنی مسلح در برابر بار انفجاری که در ژورنال مطالعات علمی آسیایی در سال ۲۰۱۴ به ثبت رسیده به صحت سنجی مدل سازی ها پرداخته شده است.   مقدمه در این تحقیق رفتار دیوار بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار هوایی بررسی شده است. در این مطالعه یک دیوار بتنی تقویت شده برای مقاومت در برابر بار انفجار برای ظرفیت ۵ کیلوگرم TNT در فاصله ۲ متر طراحی شده است. ضخامت دیوار انفجاری ۲۵۰ میلیمتر و ارتفاع آن ۴۵۰۰ میلی متر است. از نرم افزار AUTODYN 3D برای شبیه سازی رفتار دیوار انفجاری بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار هوایی استفاده شده است. در مجموع چهار وزن مختلف TNT که نشان دهنده حداقل ظرفیت بارگیری فرد یا وسیله نقلیه برای حمل مواد منفجره است، در فاصله ۲ متر از دیوار انفجار شبیه سازی شده است. این بمب ها با مقادیر مختلف ظرفیت انفجار، توسط عابر با ظرفیت ۵ کیلوگرم، موتورسیکلت ۵۰ کیلوگرم، خودرو معمولی ۴۰۰ کیلوگرم و همچنین خودرو ون با ظرفیت ۱۵۰۰ کی …

فنی و مهندسی

صحت , سنجی , مدل , سازی , های , انفجاری , در , نرم , افزار , ansys , زیرشاخه , AutoDyn , PDF

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.