صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو سازی
خودرو
خودرو فقط یک کالا یا محصول صنعتی نیست، بلکه به تنهایی یک فرهنگ است. شمول آن بر حوزه های متنوع و گسترده علومئ و ئفنون، تجارب و مهارتهای انسانی، شیوه های گوناگون مدیریت و انجام کارها، تأثیر آن بر شئون مختلف زندگی اجتماعی و آرایش شهرها و از همه مهمتر حضور روزافزون و غیرقابل اجتناب دیدگاههای زیبائی شناسانه و … از آن چیزی فراتر از یک کالای صنعتی معمولی ساخته است.
مانند هر عرصه صنعتی دیگر، رقابت در این عرصه نیز مبتنی است…

صنایع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.