صنعت نساجی

صنعت نساجی

صنعت نساجی

صنعت نساجی

فهرست مطالب:
فصل اول: رفتار کششی ابریشم عنکبوتی
– خلاصه
۱. مقدمه
۲. تفاوت ابریشم پیله و ابریشم تارکشی
– مواد و روشها
– بحث و بررسی نتایج
۳. تاثیر سرعت آزمون برای تهیه ی نخ تارکشی و پیله
– ابزار و روشها
– بحث و بررسی نتایج
– پارامترهای C,B,A در مدل پیشرفته ی ماکسول
– نتیجه گیری
فصل دوم: کاهش پرزنخ در طی مرحله ی نخ پیچی
– خلاصه
– مقدمه
– کار آزمایشگاهی
– روش بازسازی
– بحث و بررسی نتایج
– تاثیر زاویه ی جت، دانسیته خطی نخ و سرعت روی مقادیر S3
– تاثیر قطر…

صنایع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.