طرح توجیهی تولید آب میوه(غیر مرکبات)

طرح توجیهی تولید آب میوه(غیر مرکبات)


هدف از انجام این بررسی ، مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید آب میوه (غیر مربات) است . در این بررسی بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد های فعال و در دست احداث , منابع تامین مواد اولیه و کلیه ماشین الات و سایر امکانات مورد نیاز برای احداث واحد به تفصیل شرح داده شده است. طبق بررسی انجام شده احداث چنین واحدی نیاز به سرمایه ثابتی حدود ١.١ میلیارد تومان دارد و هزینه های در گردش سالانه مورد نیاز برای تولید و تامین منابع در حدود ٢۵٠ میلیون تومان برآورد شده است. سرمایه گذاری اولیه طرح ظرف مدت ۵,١ سال برگشت می یابد . احداث واحد در استان هایی نظیر قزوین، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کرمانشاه از مزیت نسبی برخوردار می باشد. آب میوه : ( کد محصول=١۵١٣١٧٢٠) آب میوه ها و نوشابه های گازدار حاصل از آن از نظر اجرا یا عدم اجرای فرآیند شفاف سازی به دو نوع زلال ( شفاف شده) ، کدر ( پالپ شده) و از نظر میزان میوه طبیعی محتوی ( آب میوه و یا پالپ) به سه گروه ، آب میوه، نکتار میوه و شربت میوه تقسیم می گردد. میزان میوه طبیعی محتوی در گروه آب میوه ها ١٠٠% ، در گروه نکتار بسته به نوع میوه بین ٢۵-۵٠ % و در گرو …


هدف از انجام این بررسی ، مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید آب میوه (غیر مربات) است . در این بررسی بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد های فعال و در دست احداث , منابع تامین مواد اولیه و کلیه ماشین الات و سایر امکانات مورد نیاز برای احداث واحد به تفصیل شرح داده شده است. طبق بررسی انجام شده احداث چنین واحدی نیاز به سرمایه ثابتی حدود ١.١ میلیارد تومان دارد و هزینه های در گردش سالانه مورد نیاز برای تولید و تامین منابع در حدود ٢۵٠ میلیون تومان برآورد شده است. سرمایه گذاری اولیه طرح ظرف مدت ۵,١ سال برگشت می یابد . احداث واحد در استان هایی نظیر قزوین، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کرمانشاه از مزیت نسبی برخوردار می باشد. آب میوه : ( کد محصول=١۵١٣١٧٢٠) آب میوه ها و نوشابه های گازدار حاصل از آن از نظر اجرا یا عدم اجرای فرآیند شفاف سازی به دو نوع زلال ( شفاف شده) ، کدر ( پالپ شده) و از نظر میزان میوه طبیعی محتوی ( آب میوه و یا پالپ) به سه گروه ، آب میوه، نکتار میوه و شربت میوه تقسیم می گردد. میزان میوه طبیعی محتوی در گروه آب میوه ها ١٠٠% ، در گروه نکتار بسته به نوع میوه بین ٢۵-۵٠ % و در گرو …


هدف از انجام این بررسی ، مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید آب میوه (غیر مربات) است . در این بررسی بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد های فعال و در دست احداث , منابع تامین مواد اولیه و کلیه ماشین الات و سایر امکانات مورد نیاز برای احداث واحد به تفصیل شرح داده شده است. طبق بررسی انجام شده احداث چنین واحدی نیاز به سرمایه ثابتی حدود ١.١ میلیارد تومان دارد و هزینه های در گردش سالانه مورد نیاز برای تولید و تامین منابع در حدود ٢۵٠ میلیون تومان برآورد شده است. سرمایه گذاری اولیه طرح ظرف مدت ۵,١ سال برگشت می یابد . احداث واحد در استان هایی نظیر قزوین، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کرمانشاه از مزیت نسبی برخوردار می باشد. آب میوه : ( کد محصول=١۵١٣١٧٢٠) آب میوه ها و نوشابه های گازدار حاصل از آن از نظر اجرا یا عدم اجرای فرآیند شفاف سازی به دو نوع زلال ( شفاف شده) ، کدر ( پالپ شده) و از نظر میزان میوه طبیعی محتوی ( آب میوه و یا پالپ) به سه گروه ، آب میوه، نکتار میوه و شربت میوه تقسیم می گردد. میزان میوه طبیعی محتوی در گروه آب میوه ها ١٠٠% ، در گروه نکتار بسته به نوع میوه بین ٢۵-۵٠ % و در گرو …

کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح,توجیهی,تولید,آب,میوه,(غیر مرکبات),طرح توجیهی تولید آب میوه(غیر مرکبات),

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.