طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر توخالی


اﻟﻴﺎف ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻳﻚ اﺳﺘﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺮﻫﺎ ﺧﻮد از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﻴﺪروژن ﻳﻚ اﺳﻴﺪ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﻓﺘﺎﻟﻴﻚ (ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﮔﺮوه آﻟﻜﻴﻞ، آرﻳﻞ، آﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ و ﻳﺎ ﻫﺘﺮوﺳﻴﻠﻴﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺗﻜﺮار (-CO-O-) اﺳﺘﺮﻫﺎ ﮔﺮوه اﺳﺘﺮی ﻣ ﻲﺷﻮد .از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع اﻟﻴﺎف ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻟﻴﺎف ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺗﺮﻓﺘﺎﻻت )اﻟﻴﺎف ﺗﺮﻳﻠﻴﻦ و داﻛﺮون (اﺷﺎره  ﭘﻠﻲ PET ﻧﻤﻮد .اﻟﻴﺎف PET از ﭼﻴﭙﺲ (Polyethylene Terephtalate) اﺳﺘﺮ  ﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺗﺮﻓﺘﺎﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ اﺳﻴﺪ و ﻳﻚ اﻟﻜﻞ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻛﺮون از ﭼﻴﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﻴﺪ ﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻴﺪ ﺗﺮﻓﺘﺎﻟﻴﻚ ﺗﺮﻓﺘﺎﻟﻴﻚ و اﺗ از دی ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮﻓﺘﺎﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮاص ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار اﺻﻼح ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. تعداد صفحات:۴۹ اشتغال زایی:۸۶ نفر حجم:۹۸۰ کیلوبایت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.