طرح توجیهی گلخانه پرورش آلوئه ورا ۴۰۰ متری سال ۹۷

طرح توجیهی گلخانه پرورش آلوئه ورا ۴۰۰ متری سال ۹۷


طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گلخانه ۴۰۰۰ متری آلوئه ورا ۱۳۹۷ موضوع طرح: احداث یک واحد گلخانه ۴۰۰۰ متر مربع برای کاشت محصول آلوئه ورا که شامل تکمیل واحد و خرید و نصب ماشین آلات و تهیه بذر و تامین هزینه های جاری طرح به منظور بهره برداری از گلخانه.موقعیت جغرافیایی : قابل اجرا در ۹۰ درصد استان ها و شهر های ایرانتشریح طرح پیشنهادی : عملیات طرح شامل احداث و تکمیل شاسی گلخانه و خرید ماشین آلات وادوات و خرید پاجوش و تأمین سرمایه درگردش و سایر هزینه ها می باشد. که پس ازتکمیل شاسی گلخانه و…مورد نیاز بهره برداری از طرح شروع خواهد شدباز پرداخت تسهیلات ثابت به مدت ۵ سال و تسهیلات جاری یک سال با نرخ ۱۲ درصد می باشد .   شناسنامه طرح تولیدات طرح: برگ و پاجوش آلوءه ورامساحت زمین مورد نیاز: ۵,۱۶۷ مترمربعمساحت زیر بنا: ۴,۴۴۸ مترمربعهزینه ثابت طرح مورد نیاز: ۵,۸۹۹,۳۸۲ هزارریالهزینه جاری طرح: ۱,۹۴۱,۸۰۳ هزارریالسرمایه در گردش مورد نیاز: ۲۹۴,۴۵۱ هزارریالکل سرمایه گذاری طرح: ۶,۷۱۰,۵۳۳ هزارریالنحوه تامین سرمایه طرح سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید: ۱,۵۲۶,۳۶۶ هزارریالسرمایه گذاری بانک: ۵,۱۸۴, …

 


طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گلخانه ۴۰۰۰ متری آلوئه ورا ۱۳۹۷ موضوع طرح: احداث یک واحد گلخانه ۴۰۰۰ متر مربع برای کاشت محصول آلوئه ورا که شامل تکمیل واحد و خرید و نصب ماشین آلات و تهیه بذر و تامین هزینه های جاری طرح به منظور بهره برداری از گلخانه.موقعیت جغرافیایی : قابل اجرا در ۹۰ درصد استان ها و شهر های ایرانتشریح طرح پیشنهادی : عملیات طرح شامل احداث و تکمیل شاسی گلخانه و خرید ماشین آلات وادوات و خرید پاجوش و تأمین سرمایه درگردش و سایر هزینه ها می باشد. که پس ازتکمیل شاسی گلخانه و…مورد نیاز بهره برداری از طرح شروع خواهد شدباز پرداخت تسهیلات ثابت به مدت ۵ سال و تسهیلات جاری یک سال با نرخ ۱۲ درصد می باشد .   شناسنامه طرح تولیدات طرح: برگ و پاجوش آلوءه ورامساحت زمین مورد نیاز: ۵,۱۶۷ مترمربعمساحت زیر بنا: ۴,۴۴۸ مترمربعهزینه ثابت طرح مورد نیاز: ۵,۸۹۹,۳۸۲ هزارریالهزینه جاری طرح: ۱,۹۴۱,۸۰۳ هزارریالسرمایه در گردش مورد نیاز: ۲۹۴,۴۵۱ هزارریالکل سرمایه گذاری طرح: ۶,۷۱۰,۵۳۳ هزارریالنحوه تامین سرمایه طرح سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید: ۱,۵۲۶,۳۶۶ هزارریالسرمایه گذاری بانک: ۵,۱۸۴, …

 


طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گلخانه ۴۰۰۰ متری آلوئه ورا ۱۳۹۷ موضوع طرح: احداث یک واحد گلخانه ۴۰۰۰ متر مربع برای کاشت محصول آلوئه ورا که شامل تکمیل واحد و خرید و نصب ماشین آلات و تهیه بذر و تامین هزینه های جاری طرح به منظور بهره برداری از گلخانه.موقعیت جغرافیایی : قابل اجرا در ۹۰ درصد استان ها و شهر های ایرانتشریح طرح پیشنهادی : عملیات طرح شامل احداث و تکمیل شاسی گلخانه و خرید ماشین آلات وادوات و خرید پاجوش و تأمین سرمایه درگردش و سایر هزینه ها می باشد. که پس ازتکمیل شاسی گلخانه و…مورد نیاز بهره برداری از طرح شروع خواهد شدباز پرداخت تسهیلات ثابت به مدت ۵ سال و تسهیلات جاری یک سال با نرخ ۱۲ درصد می باشد .   شناسنامه طرح تولیدات طرح: برگ و پاجوش آلوءه ورامساحت زمین مورد نیاز: ۵,۱۶۷ مترمربعمساحت زیر بنا: ۴,۴۴۸ مترمربعهزینه ثابت طرح مورد نیاز: ۵,۸۹۹,۳۸۲ هزارریالهزینه جاری طرح: ۱,۹۴۱,۸۰۳ هزارریالسرمایه در گردش مورد نیاز: ۲۹۴,۴۵۱ هزارریالکل سرمایه گذاری طرح: ۶,۷۱۰,۵۳۳ هزارریالنحوه تامین سرمایه طرح سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید: ۱,۵۲۶,۳۶۶ هزارریالسرمایه گذاری بانک: ۵,۱۸۴, …

 

کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح توجیهی پرورش آلوئه ورا doc طرح توجیهی پرورش آلوئه ورا رایگان طرح توجیهی کاشت آلوئه ورا در ۱ هکتار دانلود رایگان طرح توجیهی آلوئه ورا جدید د