طرح درس تقارن محوری ریاضی پنجم

طرح درس تقارن محوری ریاضی پنجم


یکی از موضوعات کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی مبحث تقارن محوری می باشد . با کمک طرح درسی که در این قسمت آورده شده است می خواهیم این درس را تدریس کنیم . این طرح درس شامل ۴ صفحه بوده و در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آن وجود دارد . طرح درس مذکور در یک جدول زیبا تهیه و تنظیم شده و شامل سه قسمت به شرح زیر است . ۱ – مرحله مقدماتی : این مرحله شامل تعیین اهداف ، وسایل کمک آموزشی ، مدل کلاس ، برقراری ارتباط ، ارزشیابی تشخیصی ، روش تدریس و ایجاد انگیزه می باشد . ۲ – مرحله اجرای تدریس : در این مرحله فعالیت های که معلم و دانش آموز در هنگام تدریس باید انجام دهند ذکر شده است . ۳ – مرحله پایانی : این مرحله شامل جمع بندی مطالب ، ارزشیابی پایانی ، رفع اشکال و ارائه تکلیف می باشد . قابل ذکر است در این مجموعه علاوه بر طرح درس فوق ، محتوای الکترونیکی ساده ای ( انیمیشنی ) نیز جهت آشنایی دانش آموزان با موضوع تقارن وجود دارد .    هدیه این محصول : طرح درس روزانه برای تدریس محیط دایره – انیمیشن های کاربردی برای آموزش حل مساله …


یکی از موضوعات کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی مبحث تقارن محوری می باشد . با کمک طرح درسی که در این قسمت آورده شده است می خواهیم این درس را تدریس کنیم . این طرح درس شامل ۴ صفحه بوده و در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آن وجود دارد . طرح درس مذکور در یک جدول زیبا تهیه و تنظیم شده و شامل سه قسمت به شرح زیر است . ۱ – مرحله مقدماتی : این مرحله شامل تعیین اهداف ، وسایل کمک آموزشی ، مدل کلاس ، برقراری ارتباط ، ارزشیابی تشخیصی ، روش تدریس و ایجاد انگیزه می باشد . ۲ – مرحله اجرای تدریس : در این مرحله فعالیت های که معلم و دانش آموز در هنگام تدریس باید انجام دهند ذکر شده است . ۳ – مرحله پایانی : این مرحله شامل جمع بندی مطالب ، ارزشیابی پایانی ، رفع اشکال و ارائه تکلیف می باشد . قابل ذکر است در این مجموعه علاوه بر طرح درس فوق ، محتوای الکترونیکی ساده ای ( انیمیشنی ) نیز جهت آشنایی دانش آموزان با موضوع تقارن وجود دارد .    هدیه این محصول : طرح درس روزانه برای تدریس محیط دایره – انیمیشن های کاربردی برای آموزش حل مساله …


یکی از موضوعات کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی مبحث تقارن محوری می باشد . با کمک طرح درسی که در این قسمت آورده شده است می خواهیم این درس را تدریس کنیم . این طرح درس شامل ۴ صفحه بوده و در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آن وجود دارد . طرح درس مذکور در یک جدول زیبا تهیه و تنظیم شده و شامل سه قسمت به شرح زیر است . ۱ – مرحله مقدماتی : این مرحله شامل تعیین اهداف ، وسایل کمک آموزشی ، مدل کلاس ، برقراری ارتباط ، ارزشیابی تشخیصی ، روش تدریس و ایجاد انگیزه می باشد . ۲ – مرحله اجرای تدریس : در این مرحله فعالیت های که معلم و دانش آموز در هنگام تدریس باید انجام دهند ذکر شده است . ۳ – مرحله پایانی : این مرحله شامل جمع بندی مطالب ، ارزشیابی پایانی ، رفع اشکال و ارائه تکلیف می باشد . قابل ذکر است در این مجموعه علاوه بر طرح درس فوق ، محتوای الکترونیکی ساده ای ( انیمیشنی ) نیز جهت آشنایی دانش آموزان با موضوع تقارن وجود دارد .    هدیه این محصول : طرح درس روزانه برای تدریس محیط دایره – انیمیشن های کاربردی برای آموزش حل مساله …

علوم پایه

طرح درس تقارن مرکزی,طرح درس تقارن محوری, طرح درس آموزش تقارن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.